Hoivakodissa kuoli 12 vanhusta koronaan – poliisi epäilee kuolemantuottamuksista, juttu etenee syyteharkintaan

Hoivakodissa kuoli 12 vanhusta koronaan – poliisi epäilee kuolemantuottamuksista, juttu etenee syyteharkintaan

Min­na Har­maa­la

Van­hus­ten ko­ro­na­kuo­le­mat kiu­ru­ve­te­läi­ses­sä hoi­va­ko­dis­sa joh­tui­vat asu­mi­syk­si­kön lai­min­lyön­neis­tä, po­lii­si epäi­lee. At­ten­don Kal­li­on­sy­dän-hoi­va­ko­dis­sa kuo­li 12 van­hus­ta ko­ro­naan ke­vääl­lä 2020. Nyt Itä-Suo­men po­lii­si on saa­nut val­miik­si ta­paus­ta kos­ke­van esi­tut­kin­nan ja jut­tu ete­nee syy­te­har­kin­taan.

Epäil­lyt ri­kok­set ovat työ­tur­val­li­suus­ri­kos, vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­nen, kuo­le­man­tuot­ta­mus, vam­man tuot­ta­mus ja vaa­ran ai­heut­ta­mi­nen.

Min­na Har­maa­la

Van­hus­ten ko­ro­na­kuo­le­mat kiu­ru­ve­te­läi­ses­sä hoi­va­ko­dis­sa joh­tui­vat asu­mi­syk­si­kön lai­min­lyön­neis­tä, po­lii­si epäi­lee. At­ten­don Kal­li­on­sy­dän-hoi­va­ko­dis­sa kuo­li 12 van­hus­ta ko­ro­naan ke­vääl­lä 2020. Nyt Itä-Suo­men po­lii­si on saa­nut val­miik­si ta­paus­ta kos­ke­van esi­tut­kin­nan ja jut­tu ete­nee syy­te­har­kin­taan.

Epäil­lyt ri­kok­set ovat työ­tur­val­li­suus­ri­kos, vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­nen, kuo­le­man­tuot­ta­mus, vam­man tuot­ta­mus ja vaa­ran ai­heut­ta­mi­nen. Po­lii­si ei ker­ro tie­dot­tees­saan, mis­sä ase­mas­sa ri­kok­sis­ta epäil­lyt ovat, mut­ta vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta epäil­lään Ylä-Sa­von sote-kun­ta­yh­ty­män edus­ta­jaa tai edus­ta­jia.

Jo ke­vääl­lä 2020 Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to (avi) päät­ti siir­tää hoi­va­ko­din toi­min­nan kun­ta­yh­ty­män vas­tuul­le, kos­ka asi­a­kas- ja po­ti­las­tur­val­li­suus oli vaa­ran­tu­nut. Avin mu­kaan muun mu­as­sa lää­ke­hoi­toa ja sai­raan­hoi­toa ei ol­lut to­teu­tet­tu asi­an­mu­kai­ses­ti, hen­ki­lös­töä ei ol­lut riit­tä­väs­ti ei­kä sii­vouk­ses­ta ja hy­gie­ni­as­ta huo­leh­dit­tu riit­tä­väs­ti.

Tut­kin­ta al­koi, kun avi teki asi­as­ta tut­kin­ta­pyyn­nön.

Syk­syl­lä 2020 Län­nen Me­dia ker­toi, et­tä po­lii­si epäi­li esi­tut­kin­nas­sa, et­tä ko­ro­na­vi­rus pää­si le­vi­ä­mään hoi­va­ko­dis­sa ta­lou­del­li­sen hyö­dyn ta­voit­te­luun liit­ty­vien lai­min­lyön­tien ta­kia. Myö­hem­min po­lii­si ker­toi Ylel­lä, et­tä ta­lou­del­li­sen hyö­dyn ta­voit­te­lu ei ol­lut tut­kin­nan kes­ki­ös­sä vaan tu­lee sel­vi­tet­tä­väk­si kai­kis­sa asi­ois­sa.

Esi­tut­kin­ta-ai­neis­to on ju­lis­tet­tu sa­lai­sek­si.

Muo­kat­tu 22.10.2021 kel­lo 10.49: Li­sät­ty osuus Ylen ju­tus­ta.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.