MT: Rokotuspakko jakaa kansan

MT: Rokotuspakko jakaa kansan

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suu­den (MT) ky­se­lys­sä on tie­dus­tel­tu, kuin­ka moni suo­ma­lai­nen kan­nat­taa tai vas­tus­taa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen sää­tä­mis­tä lail­la pa­kol­li­sek­si. Pa­kol­li­suut­ta kan­nat­ta­via ja sitä vas­tus­ta­via on ky­se­lyn mu­kaan lä­hes yh­tä pal­jon.

Pa­kol­lis­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ta kan­nat­taa noin 43 pro­sent­tia ja vas­tus­ta­jia on 41 pro­sent­tia. Va­jaat 16 pro­sent­tia ei ota asi­aan kan­taa.

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suu­den (MT) ky­se­lys­sä on tie­dus­tel­tu, kuin­ka moni suo­ma­lai­nen kan­nat­taa tai vas­tus­taa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen sää­tä­mis­tä lail­la pa­kol­li­sek­si. Pa­kol­li­suut­ta kan­nat­ta­via ja sitä vas­tus­ta­via on ky­se­lyn mu­kaan lä­hes yh­tä pal­jon.

Pa­kol­lis­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ta kan­nat­taa noin 43 pro­sent­tia ja vas­tus­ta­jia on 41 pro­sent­tia. Va­jaat 16 pro­sent­tia ei ota asi­aan kan­taa.

MT:n ju­tus­sa ker­ro­taan, et­tä eri ikä­ryh­mis­sä suo­peim­pia pa­kol­li­sel­le ko­ro­na­pii­kil­le ovat yli 65-vuo­ti­aat mie­het. Mitä nuo­rem­pia vas­taa­jat ovat, sitä har­vem­min he kan­nat­ta­vat ro­ko­tuk­sen pa­kol­li­suut­ta. Esi­mer­kik­si al­le 30-vuo­ti­ais­ta nai­sis­ta ja mie­his­tä noin puo­let vas­tus­taa pa­kol­li­suut­ta.

Suu­rim­mat erot kan­nat­ta­jis­sa ja vas­tus­ta­jis­sa löy­tyi­vät elä­ke­läis­ten sekä ko­ti­äi­tien ja -isien vä­lil­lä. Elä­ke­läi­sis­tä 61 pro­sent­tia on pa­kol­li­suu­den kan­nal­la, kun taas ko­ti­töi­tä te­ke­vis­tä on sa­mal­la kan­nal­la vain 13 pro­sent­tia.

Ky­se­lyn mu­kaan maa­seu­tu­mai­sis­sa kun­nis­sa asu­vis­ta vä­hän yli puo­let kan­nat­taa pa­kol­li­suut­ta. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la sa­mal­la kan­nal­la on tätä har­vem­pi. Pa­kol­li­suu­den kan­nat­ta­jia on seit­se­män pro­sent­tiyk­sik­köä vä­hem­män.

MT:n ky­se­lys­sä SDP:tä ää­nes­tä­vis­tä 56 pro­sent­tia an­taa ro­ko­te­pa­kol­le kyl­lä-vas­tauk­sen. Pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa lä­hes yh­tä moni vas­taa ei.

Pe­ru­soi­keu­den ja lää­kin­tä­oi­keu­den asi­an­tun­ti­ja, do­sent­ti Lii­sa Nie­mi­nen Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta ar­vi­oi ju­tus­sa ro­ko­te­vas­tai­suu­den liit­ty­vän vää­riin mie­li­ku­viin.

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ro­ko­te­vas­tai­suu­den taus­tal­la on tie­don puu­te, mikä voi liit­tyä ul­ko­maa­lais­taus­taan sekä syr­jäy­ty­mi­seen. Hä­nen mu­kaan­sa esi­mer­kik­si Kau­ha­jo­el­la voi­daan ol­la sii­nä har­ha­luu­los­sa, et­tä ro­ko­tus­ta ei tar­vi­ta vä­häis­ten tar­tun­to­ja ta­kia.

Nie­mi­nen huo­maut­taa MT:lle, et­tä tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kaan on mah­dol­lis­ta mää­rä­tä ro­kot­teen ot­ta­mi­nen kan­sa­lai­sel­le pa­kol­li­sek­si.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.