Tutkimus: Some-vaikuttajat koukuttavat nuoria herkkuihin – Tutkijat haluavat suitsia epäterveellisen ruoan markkinointia lapsille

Tutkimus: Some-vaikuttajat koukuttavat nuoria herkkuihin – Tutkijat haluavat suitsia epäterveellisen ruoan markkinointia lapsille

Jou­ni Lam­pi­nen

Lap­sen suo­sik­ki­tu­bet­ta­ja esit­te­lee ja mais­te­lee herk­ku­ja vi­de­ol­laan, ja lap­si ha­lu­aa ko­keil­la sa­maa.

Näin epä­ter­veel­li­siä herk­ku­ja mark­ki­noi­daan te­hok­kaas­ti lap­sil­le ja nuo­ril­le, sel­vi­ää tuo­rees­ta tut­ki­muk­ses­ta, jos­ta vas­taa so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö.

Nuor­ten mu­kaan epä­ter­veel­lis­ten herk­ku­jen mai­non­ta on ar­ki­päi­väis­tä so­mes­sa, tut­ki­muk­sen lop­pu­ra­por­tis­sa ker­ro­taan.

Jou­ni Lam­pi­nen

Lap­sen suo­sik­ki­tu­bet­ta­ja esit­te­lee ja mais­te­lee herk­ku­ja vi­de­ol­laan, ja lap­si ha­lu­aa ko­keil­la sa­maa.

Näin epä­ter­veel­li­siä herk­ku­ja mark­ki­noi­daan te­hok­kaas­ti lap­sil­le ja nuo­ril­le, sel­vi­ää tuo­rees­ta tut­ki­muk­ses­ta, jos­ta vas­taa so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö.

Nuor­ten mu­kaan epä­ter­veel­lis­ten herk­ku­jen mai­non­ta on ar­ki­päi­väis­tä so­mes­sa, tut­ki­muk­sen lop­pu­ra­por­tis­sa ker­ro­taan.

Las­ten ja nuor­ten me­di­aym­pä­ris­tö pai­not­tuu ny­ky­päi­vä­nä yhä enem­män so­si­aa­li­seen me­di­aan.

Tämä ke­hi­tys on hou­ku­tel­lut yri­tyk­siä koh­den­ta­maan mark­ki­noin­ti­aan so­meen.

So­mes­sa esiin­ty­väs­tä elin­tar­vi­ke­mai­non­nas­ta isos­sa osas­sa ovat ni­me­no­maan epä­ter­veel­li­set her­kut ja juo­mat, tut­ki­mus­ra­por­tis­sa ker­ro­taan.

Ja nuor­ten kes­kuu­des­sa on yleis­tä si­tou­tua epä­ter­veel­li­siä elin­tar­vik­kei­ta ja juo­mia edus­ta­viin brän­dei­hin.

Suo­mes­sa las­ten ja nuor­ten al­tis­tu­mis­ta epä­ter­veel­lis­ten elin­tar­vik­kei­den mark­ki­noin­nil­le ei ole juu­ri­kaan ai­kai­sem­min tut­kit­tu.

Nyt val­mis­tu­nees­sa tut­ki­muk­ses­sa van­hem­mat ker­to­vat, et­tä täl­lai­sen mark­ki­noin­nin vai­ku­tus tun­tuu suo­ma­lais­ko­deis­sa.

Lap­si tai nuo­ri voi esi­mer­kik­si pyy­tää os­ta­maan jon­kin tuot­teen, jon­ka hän on näh­nyt some-vai­kut­ta­jal­la.

Kes­kus­te­lua he­rät­ti­vät myös eri­lai­set so­men kaut­ta esi­te­tyt haas­teet, joi­hin liit­tyy usein epä­ter­veel­lis­ten elin­tar­vik­kei­den syö­mi­nen ja mais­te­lu.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan täl­lai­set haas­teet ovat suo­sit­tu­ja nuor­ten kes­kuu­des­sa.

– On­han ne sem­mo­sia, mit­kä sit­ten oi­kees­ti pu­ree­kin lap­siin, eräs tut­ki­muk­seen haas­ta­tel­tu äi­ti ku­vai­li some-vai­kut­ta­mis­ta.

Lop­pu­ra­por­tis­sa pai­no­te­taan, et­tä yk­si­kään haas­ta­tel­luis­ta van­hem­mis­ta ei edus­ta vain yh­tä nä­kö­kul­maa tut­kit­tuun ai­hee­seen.

Val­ti­o­neu­vos­ton kans­lia ja STM tie­dot­ta­vat, et­tä tut­ki­muk­sen mu­kaan mark­ki­noin­nin sään­te­ly ei ny­kyi­sel­lään suo­je­le nuo­ria tar­peek­si hy­vin epä­ter­veel­li­sen ruo­an mark­ki­noin­nil­ta.

Eri­tyi­sen pal­jon epä­ter­veel­li­sen ruo­an mark­ki­noin­ti ko­et­te­lee 13-17-vuo­ti­ai­ta suo­ma­lai­sia.

– Ny­kyi­nen sään­te­ly suo­je­lee al­le kou­lui­käi­siä lap­sia mel­ko hy­vin, mut­ta jät­tää käy­tän­nös­sä 13–17-vuo­ti­aat vail­le suo­jaa, STM:n ja VNK:n tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

– Ra­por­tin mu­kaan kei­no­ja suo­jel­la lap­sia epä­ter­veel­lis­ten elin­tar­vik­kei­den mark­ki­noin­nil­ta on mo­nia ja sään­te­lyä pi­tää te­hos­taa mo­nel­la rin­ta­mal­la.

Tie­dot­tees­sa muis­tu­taan myös sii­tä, et­tä yri­tyk­set ei­vät tyy­dy pel­käs­tään omaan mark­ki­noin­tiin.

– So­mes­sa kan­nus­te­taan alai­käi­siä ku­lut­ta­jia tuot­ta­maan omaa si­säl­töä epä­ter­veel­li­sis­tä elin­tar­vik­keis­ta.

So­mes­sa kan­nus­te­taan alai­käi­siä ku­lut­ta­jia.

STM:n joh­ta­ma han­ke

Eväi­tä mark­ki­noin­nin ra­joit­ta­mi­sek­si

Epä­ter­veel­lis­ten elin­tar­vik­kei­den mark­ki­noin­ti lap­sil­le ja nuo­ril­le (EPE­LI) -tut­ki­mus­hank­kees­sa kar­toi­tet­tiin lap­siin ja nuo­riin koh­dis­tu­vaa epä­ter­veel­lis­ten elin­tar­vik­kei­den mark­ki­noin­tia sekä rat­kai­su­ja sen ai­heut­ta­miin hait­ta­vai­ku­tuk­siin.

EPE­LI-han­ke on to­teu­tet­tu Hel­sin­gin yli­o­pis­ton, Tam­pe­reen yli­o­pis­ton, Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen ja Ah­jo Com­mu­ni­ca­ti­ons -vies­tin­tä­toi­mis­ton yh­teis­työ­nä.

Tut­ki­mus­hank­keen lop­pu­ra­port­ti on osa val­ti­o­neu­vos­ton vuo­den 2020 sel­vi­tys- ja tut­ki­mus­suun­ni­tel­man toi­meen­pa­noa.

Hank­keen vas­tuu­mi­nis­te­ri­ö­nä toi­mi so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ja mu­ka­na oli­vat myös maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö, ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö, työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö ja lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö.

Hank­kees­sa on myös ke­hi­tet­ty Suo­men olo­suh­tei­siin so­vel­let­tu ver­sio Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tön WHO:n ra­vit­se­musp­ro­fii­lis­ta. Tä­män poh­jal­ta voi­daan suun­ni­tel­la toi­men­pi­tei­tä epä­ter­veel­lis­ten elin­tar­vik­kei­den mark­ki­noin­nin ra­joit­ta­mi­sek­si.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.