Jouluapulaisille tarjolla satoja työpaikkoja – ”Hyvä tapa saada ovea auki työelämään”

Jouluapulaisille tarjolla satoja työpaikkoja – ”Hyvä tapa saada ovea auki työelämään”

Sir­pa Repo

Työ­an­ta­jat et­si­vät par­hail­laan työn­te­ki­jöi­tä jou­lu­se­son­kiin. Töi­tä löy­tyy muun mu­as­sa pos­tin, lo­gis­tii­kan ja kau­pan aloil­ta sekä ra­vin­to­lois­ta.

Kaik­ki­aan työn­ha­ku­pal­ve­lu Duu­ni­to­ril­la on 339 il­moi­tus­ta, jois­sa et­si­tään jou­lu­a­pu­lai­sia. Moni työ­nan­ta­ja ha­kee yk­sit­täi­sel­lä il­moi­tuk­sel­la kym­me­niä tai jopa sa­to­ja se­son­ki­työn­te­ki­jöi­tä.

– Jou­lu­a­pu­lai­se­na työs­ken­te­le­mi­nen on eten­kin nuo­rel­le hyvä tapa saa­da ovea au­ki työ­e­lä­mään ja ken­ties var­mis­taa jo ke­sä­työ­paik­ka tu­le­val­le ke­säl­le, sil­lä useim­mis­sa teh­tä­vis­sä ei edel­ly­te­tä ai­em­paa työ­ko­ke­mus­ta, vink­kaa tie­dot­tees­sa Duu­ni­to­rin si­säl­tö- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö An­na Mä­ke­lä.

Sir­pa Repo

Työ­an­ta­jat et­si­vät par­hail­laan työn­te­ki­jöi­tä jou­lu­se­son­kiin. Töi­tä löy­tyy muun mu­as­sa pos­tin, lo­gis­tii­kan ja kau­pan aloil­ta sekä ra­vin­to­lois­ta.

Kaik­ki­aan työn­ha­ku­pal­ve­lu Duu­ni­to­ril­la on 339 il­moi­tus­ta, jois­sa et­si­tään jou­lu­a­pu­lai­sia. Moni työ­nan­ta­ja ha­kee yk­sit­täi­sel­lä il­moi­tuk­sel­la kym­me­niä tai jopa sa­to­ja se­son­ki­työn­te­ki­jöi­tä.

– Jou­lu­a­pu­lai­se­na työs­ken­te­le­mi­nen on eten­kin nuo­rel­le hyvä tapa saa­da ovea au­ki työ­e­lä­mään ja ken­ties var­mis­taa jo ke­sä­työ­paik­ka tu­le­val­le ke­säl­le, sil­lä useim­mis­sa teh­tä­vis­sä ei edel­ly­te­tä ai­em­paa työ­ko­ke­mus­ta, vink­kaa tie­dot­tees­sa Duu­ni­to­rin si­säl­tö- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö An­na Mä­ke­lä.

Alan ko­ke­mus on kui­ten­kin eduk­si esi­mer­kik­si ra­vin­to­la-alan se­son­ki­luon­toi­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä, ja osas­sa teh­tä­vis­tä se on myös vält­tä­mä­tön­tä.

Jou­lu­a­pu­lai­sia pal­ka­taan pit­kin vuot­ta, mut­ta vauh­ti kiih­tyy syys­kuus­ta eteen­päin.

Vii­me vuon­na jou­lu­a­pu­lai­sia ha­et­tiin Duu­ni­to­ril­la yh­teen­sä 757 il­moi­tuk­sel­la. Niis­tä suu­rin osa jul­kais­tiin loka- ja mar­ras­kuus­sa.

Tänä vuon­na il­moi­tuk­sia on tä­hän men­nes­sä jul­kais­tu jo 713 kap­pa­let­ta. Se on 158 pro­sent­tia enem­män kuin vii­me vuon­na sa­maan ai­kaan.

Jou­lu­se­son­ki nä­kyy myös tänä vuon­na sel­väs­ti pos­tin ja lo­gis­tii­kan alal­la sekä kau­pan ja ra­vin­to­la-alan asi­a­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vis­sä. Duu­ni­to­rin mu­kaan täl­lä het­kel­lä se­son­ki­työn­te­ki­jöi­tä et­si­vät isot työl­lis­tä­jät, ku­ten Pos­ti ja Al­ko.

Jou­lu­a­pu­lai­sen työn se­son­ki­luon­toi­suu­den vuok­si työ­paik­kail­moi­tuk­sis­sa ko­ros­tu­vat eri­tyi­ses­ti hen­ki­lös­tö­vuok­raus­pal­ve­lut, ku­ten Ba­ro­na, SOL ja Ee­zy. Nii­den kaut­ta voi työl­lis­tyä esi­mer­kik­si lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­seen, ra­vin­to­laan tai asi­a­kas­pal­ve­li­jak­si.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.