Kotkan Paimenportin rakennustyöt etenevät suunnitellusti, uusi kiertotie otetaan käyttöön lokakuussa

Kotkan Paimenportin rakennustyöt etenevät suunnitellusti, uusi kiertotie otetaan käyttöön lokakuussa

Väy­lä­vi­ras­ton hank­kees­sa ra­ken­ne­taan uu­si eri­ta­so­liit­ty­mä Kot­kan Pai­men­por­tin alu­eel­le. Ra­ken­nus­työt pai­not­tu­vat Hy­vän­tuu­len­tien ym­pä­ris­töön, joka on pää­väy­lä Kot­kan kes­kus­taan. Alu­eel­la suo­ri­tet­ta­vat lou­hin­ta­työt ovat siir­ty­mäs­sä Pai­men­por­tin ete­lä­puo­lel­le, ja ny­kyi­sen kier­to­tien alue tar­vi­taan työ­maan käyt­töön uu­den sil­lan ra­ken­ta­mis­ta var­ten. Uu­det lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ote­taan käyt­töön mah­dol­li­sim­man pian.

Väy­lä­vi­ras­ton hank­kees­sa ra­ken­ne­taan uu­si eri­ta­so­liit­ty­mä Kot­kan Pai­men­por­tin alu­eel­le. Ra­ken­nus­työt pai­not­tu­vat Hy­vän­tuu­len­tien ym­pä­ris­töön, joka on pää­väy­lä Kot­kan kes­kus­taan. Alu­eel­la suo­ri­tet­ta­vat lou­hin­ta­työt ovat siir­ty­mäs­sä Pai­men­por­tin ete­lä­puo­lel­le, ja ny­kyi­sen kier­to­tien alue tar­vi­taan työ­maan käyt­töön uu­den sil­lan ra­ken­ta­mis­ta var­ten. Uu­det lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ote­taan käyt­töön mah­dol­li­sim­man pian. Tien­käyt­tä­jil­tä toi­vo­taan eri­tyis­tä tark­kaa­vai­suut­ta lii­ken­tee­seen.

Tu­le­va uu­si kier­to­tie nou­dat­taa osin ny­kyis­tä kier­to­tie­tä. Uu­del­la kier­to­tiel­lä poh­joi­ses­ta päin tu­le­vat oh­ja­taan Kot­kan­tiel­tä Lii­tu­lah­den­tiel­le. Lii­tu­lah­den­tiel­tä lii­ken­ne oh­ja­taan uu­del­le ram­pil­le, joka yh­dis­tyy Hy­vän­tuu­len­tie­hen hie­man en­nen Lai­ne­ka­dun ris­teys­sil­taa. Lii­tu­lah­den­tiel­lä on lii­ken­ne­va­lo-oh­jaus.

– Pai­men­por­tin uu­den eri­ta­so­liit­ty­män sil­las­sa on kol­me tu­kea, jois­ta en­sim­mäi­nen si­joit­tuu ny­kyi­sen kier­to­tien koh­dal­le. Ny­kyi­nen kier­to­tie si­jait­see ra­ken­net­ta­van lin­jan koh­dal­la. Täs­tä syys­tä siir­räm­me lii­ken­teen uu­del­le kier­to­tiel­le, jot­ta pää­sem­me ra­ken­ta­maan sil­taa, sel­ven­tää tie­dot­tees­sa hank­keen työ­maa­pääl­lik­kö An­te­ro Leh­ti­nen GRK Inf­ra Oy:stä.

Uu­den Pai­men­por­tin eri­ta­so­liit­ty­män ra­ken­nus­työt ovat eden­neet ai­ka­tau­lus­sa. Pai­men­por­tin eri­ta­so­liit­ty­män ra­ken­nus­työt al­koi­vat ke­vääl­lä, ja en­sim­mäi­set kier­to­tie­jär­jes­te­lyt otet­tiin käyt­töön tou­ko­kuus­sa. Lii­ken­net­tä on toi­si­naan py­säy­tet­ty lou­hin­ta­töi­den vuok­si.

– Kot­ka­lai­set ovat suh­tau­tu­neet hank­kee­seen po­si­tii­vi­ses­ti. Lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ovat toi­mi­neet pää­o­sin hy­vin, vaik­ka­kaan ruuh­kil­ta ei ole voi­tu vält­tyä. Olem­me saa­neet asuk­kail­ta pa­lau­tet­ta mah­dol­li­sis­ta epä­koh­dis­ta, ja olem­me voi­neet pa­ran­taa toi­min­taam­me nii­den an­si­os­ta. Toi­vom­me saa­vam­me pa­lau­tet­ta jat­kos­sa­kin, kiit­te­lee hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jet­ro Ma­ti­lai­nen Väy­lä­vi­ras­tos­ta.

Han­ke val­mis­tuu vuo­den 2023 ai­ka­na.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.