Elovalkeat-kylältä vietiin liikuntapaikat

Elovalkeat-kylältä vietiin liikuntapaikat

KAI-PEK­KA VE­SA­LAI­NEN

Kou­vo­lan kau­pun­ki on kar­si­nut lii­kun­ta­paik­ko­ja an­ka­ral­la kä­del­lä. Tämä on ko­et­tu myös en­si vuo­den Elo­val­ke­at-ky­läl­lä Vuo­hi­jär­vel­lä, jos­sa kau­pun­ki on luo­pu­nut va­lais­tun la­dun, jää­kiek­ko­kau­ka­lon, ur­hei­lu­ken­tän ja ylei­sen ui­ma­ran­nan yl­lä­pi­dos­ta.

– Tus­kin ku­kaan vuo­hi­jär­ve­läi­sis­tä on tyy­ty­väi­nen kau­pun­gin toi­min­taan, to­te­aa Vuo­hi­jär­ven ky­läyh­dis­tyk­sen sih­tee­ri Pia Holm ja kum­mas­te­lee, mik­si kau­pun­ki hyl­kää haja-asu­tu­sa­lu­een­sa vii­mei­set­kin vi­re­ät ky­lät.

KAI-PEK­KA VE­SA­LAI­NEN

Kou­vo­lan kau­pun­ki on kar­si­nut lii­kun­ta­paik­ko­ja an­ka­ral­la kä­del­lä. Tämä on ko­et­tu myös en­si vuo­den Elo­val­ke­at-ky­läl­lä Vuo­hi­jär­vel­lä, jos­sa kau­pun­ki on luo­pu­nut va­lais­tun la­dun, jää­kiek­ko­kau­ka­lon, ur­hei­lu­ken­tän ja ylei­sen ui­ma­ran­nan yl­lä­pi­dos­ta.

– Tus­kin ku­kaan vuo­hi­jär­ve­läi­sis­tä on tyy­ty­väi­nen kau­pun­gin toi­min­taan, to­te­aa Vuo­hi­jär­ven ky­läyh­dis­tyk­sen sih­tee­ri Pia Holm ja kum­mas­te­lee, mik­si kau­pun­ki hyl­kää haja-asu­tu­sa­lu­een­sa vii­mei­set­kin vi­re­ät ky­lät.

Vuo­hi­jär­ven ky­läyh­dis­tys on päät­tä­nyt sol­mia Kou­vo­lan kau­pun­gin kans­sa käyt­tö­oi­keus­so­pi­muk­sen Vuo­hi­jär­ven Hor­pun ui­ma­ran­nan alu­ees­ta. Näin ky­läyh­dis­tys ot­taa käy­tän­nös­sä ui­ma­ran­nan hoi­toon­sa.

– Ky­läyh­dis­tyk­sen vas­tuul­le jää­vät jat­kos­sa kaik­ki ui­ma­ran­nan yl­lä­pi­dos­ta ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set, ku­ten ve­si­näyt­teet, ra­ken­tei­den kun­nos­sa­pi­to, puu­ceen tyh­jen­nys ja alu­een muu hoi­to, taus­toit­taa Holm ja muis­tut­taa, et­tä il­man kau­pun­gin kans­sa teh­tyä so­pi­mus­ta ui­ma­ran­ta oli­si jä­tet­ty luon­non­ti­laan ja kaik­ki ra­ken­teet oli­si pois­tet­tu.

Hol­mia ih­me­tyt­tää kau­pun­gin toi­mis­sa se, et­tei Hor­pun­ran­nas­sa ke­sä­ai­kaan pe­ri­aat­tees­sa ole hil­jais­ta päi­vää.

– Ui­ma­rei­ta riit­tää jopa pit­kin vuo­ro­kaut­ta, sil­lä taa­ja­mas­sam­me si­jait­se­van UPM:n vii­lu­teh­taan työn­te­ki­jöi­tä käy pu­lah­ta­mas­sa jär­ves­sä niin il­ta-, aa­mu- kuin yö­vuo­ron jäl­keen. Oma lu­kun­sa ovat muu­al­ta Kou­vo­las­ta ja laa­jal­ti ete­läi­ses­tä Suo­mes­ta tu­le­vat ui­ma­ran­nan käyt­tä­jät.

– On­han seu­tu­kun­nal­lam­me ran­ta­vii­vaa, mut­ta va­paat ui­ma­ran­nat ovat Re­po­ve­den alue mu­kaan lu­et­tu­na vä­his­sä, ei­kä il­man ve­net­tä kel­vol­li­sil­le ui­ma­pai­koil­le pää­se.

Ky­läyh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on ra­hoit­taa ui­ma­ran­nan yl­lä­pi­to me­neil­lään ole­val­la va­rain­ke­räyk­sel­lä, avus­tuk­sil­la ja muil­la sa­tun­nai­sil­la tu­loil­la. Iso roo­li kun­nos­sa­pi­dos­sa tu­lee kui­ten­kin ole­maan ky­lä­ak­tii­vien tal­koo­työl­lä. Palk­kaa te­ke­mi­sis­tään ei heis­tä ku­kaan tie­ten­kään ota.

– Lo­ka­kuun lop­puun as­ti jat­ku­vaan pien­ke­räyk­seem­me on läh­det­ty yri­tyk­set mu­kaan lu­kien hy­vin mu­kaan. En­si ke­sä­nä jou­dum­me var­maan jär­jes­tä­mään uu­den ke­räyk­sen, sil­lä ui­ma­ran­nan yl­lä­pi­don lo­pul­li­sia kus­tan­nuk­sia on mah­do­ton­ta ar­vi­oi­da. On­nek­si meil­lä on kä­sis­tään kä­te­viä mie­hiä, jot­ka pys­ty­vät huol­ta­maan jopa lai­tu­ri­ra­ken­tei­ta, to­te­aa Holm ja sel­vit­tää ta­lou­den­pi­don vai­ke­aa en­na­koi­vuut­ta sil­lä, et­tä suu­rin osa ky­läyh­dis­tyk­sel­le en­si vuo­del­le kaa­vail­luis­ta avus­tuk­sis­ta me­nee Elo­val­ke­at-vii­kon ta­pah­tu­ma­jär­jes­te­lyi­hin.

Hol­min mu­kaan Elo­val­ke­at-vii­kon ava­jais­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään to­den­nä­köi­ses­ti Vuo­hi­jär­ven luon­to- ja kult­tuu­ri­ta­lol­la, mut­ta päät­tä­jäi­sik­si suun­ni­tel­tu Soih­tu­jen il­ta ni­me­no­maan Hor­pun­ran­nas­sa.

– Oh­jel­maa olem­me läh­te­neet ka­saa­maan sil­lä pe­ri­aat­teel­la, et­tä ke­nel­le­kään ei pys­ty­tä esiin­ty­mi­sis­tä mak­sa­maan.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.