Apple-käyttäjä, onko laitteesi tällä listalla? Haitallinen haavoittuvuus vaatii heti toimia – Asiantuntija: Puhelinkaupassa ei kannata tuudittautua, että joku valmistaja olisi aina paras

Apple-käyttäjä, onko laitteesi tällä listalla? Haitallinen haavoittuvuus vaatii heti toimia – Asiantuntija: Puhelinkaupassa ei kannata tuudittautua, että joku valmistaja olisi aina paras

Min­na Har­maa­la

Ap­p­len oh­jel­mis­tois­ta on löy­det­ty uu­si haa­voit­tu­vuus, joka kos­kee val­ta­vaa mää­rää käyt­tä­jiä. Haa­voit­tu­vuus on muun mu­as­sa kai­kis­sa Ap­p­len pu­he­li­mis­sa, jot­ka ovat mal­lia IOS 6 tai sitä uu­dem­pia, sekä kai­kis­sa iPad Pro -pa­deis­sa. Näet täy­den lis­tan tie­to­laa­ti­kos­ta ju­tun al­ta.

Tie­dos­sa on, et­tä ri­kol­li­set ovat löy­tä­neet haa­voit­tu­vuu­den ja käyt­tä­neet sitä.

Min­na Har­maa­la

Ap­p­len oh­jel­mis­tois­ta on löy­det­ty uu­si haa­voit­tu­vuus, joka kos­kee val­ta­vaa mää­rää käyt­tä­jiä. Haa­voit­tu­vuus on muun mu­as­sa kai­kis­sa Ap­p­len pu­he­li­mis­sa, jot­ka ovat mal­lia IOS 6 tai sitä uu­dem­pia, sekä kai­kis­sa iPad Pro -pa­deis­sa. Näet täy­den lis­tan tie­to­laa­ti­kos­ta ju­tun al­ta.

Tie­dos­sa on, et­tä ri­kol­li­set ovat löy­tä­neet haa­voit­tu­vuu­den ja käyt­tä­neet sitä. Haa­voit­tu­vuu­den vuok­si ri­kol­li­set voi­vat ot­taa lait­teen ko­ko­naan hal­lin­taan­sa il­man, et­tä käyt­tä­jä huo­maa mi­tään.

Hyvä uu­ti­nen on se, et­tä haa­voit­tu­vuus on jo kor­jat­tu uu­sim­mas­sa oh­jel­mis­to­päi­vi­tyk­ses­sä. On­gel­ma siis rat­ke­aa päi­vi­tyk­sel­lä, ker­too tie­to­tur­va-asi­an­tun­ti­ja Ma­ti­as Me­siä Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­ton Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­ses­ta.

– Ta­val­li­sel­le käyt­tä­jäl­le tämä toi­mii hy­vä­nä muis­tu­tuk­se­na sii­tä, et­tä päi­vi­tel­kää lait­tei­tan­ne. Kan­nat­taa lait­taa au­to­maat­ti­set päi­vi­tyk­set pääl­le – ja muis­taa myös tar­kis­tel­la, et­tä pu­he­lin on päi­vit­ty­nyt. Jos ei muis­ta, edel­li­set päi­vi­tyk­set voi­vat ol­la vaik­ka­pa vuo­den ta­kaa, jol­loin ris­ke­jä al­kaa ker­tyä enem­män. Haa­voit­tu­vuuk­sia tu­lee Ap­p­lel­ta ja muil­ta­kin val­mis­ta­jil­ta viik­ko- tai kuu­kau­si­ta­sol­la, Me­siä sa­noo. .

– Jos päi­vi­tyk­siä al­kaa jää­dä vä­lis­tä, käyt­tä­mä­si lai­te al­kaa­kin ol­la ai­ka haa­voit­tu­va.

Pu­he­li­men päi­vi­tys­ti­lan­ne kan­nat­taa tar­kis­taa myös niil­tä lä­hei­sil­tä, jot­ka ei­vät sitä vält­tä­mät­tä it­se osaa teh­dä.

– Täy­tyi­si muis­taa tar­kis­taa, ovat­ko las­ten pu­he­li­mis­sa päi­vi­tyk­set pääl­lä. Omil­ta van­hem­mil­ta ja iso­van­hem­mil­ta­kin voi vaik­ka kah­vit­te­lun lo­mas­sa ky­syä, ovat­ko he päi­vit­tä­neet pu­he­li­mi­aan ja ovat­ko päi­vi­tyk­set pääl­lä, Ma­ti­as Me­siä muis­tut­taa.

Ta­val­li­nen käyt­tä­jä voi pie­nen­tää tie­to­tur­va­ris­ke­jä myös la­taa­mal­la so­vel­luk­set vain vi­ral­li­ses­ta so­vel­lus­kau­pas­ta ja ole­mal­la tark­ka­na mitä muu­ta pu­he­li­meen­sa la­taa tai mitä sil­lä avaa.

Mo­nel­la on kä­si­tys, et­tä Ap­p­le-lait­tei­den käyt­tä­jä on pa­rem­mas­sa tur­vas­sa kuin mui­den val­mis­ta­jien. Me­si­än mu­kaan asia ei ole ihan näin yk­sin­ker­tai­nen.

– Ei kan­na­ta tuu­dit­tau­tua, et­tä tämä val­mis­ta­ja on ai­na pa­ras, vaan tar­kas­tel­la ti­lan­net­ta uu­des­taan esi­mer­kik­si kun olet hank­ki­mas­sa uut­ta pu­he­lin­ta vaik­ka­pa kol­men vuo­den pääs­tä

Me­siä to­te­aa kui­ten­kin, et­tä Ap­p­le lu­paa uu­siin lait­tei­siin­sa päi­vi­tyk­siä var­sin pit­käl­le, vii­dek­si vuo­dek­si tai jopa pi­dem­mäk­si ajak­si. Joi­hin­kin pu­he­li­miin val­mis­ta­ja lu­paa päi­vi­tyk­set vain kah­dek­si vuo­dek­si.

– Mie­les­tä­ni kan­nat­taa os­taa tuo­te, jo­hon lu­va­taan käyt­tö­jär­jes­tel­mä- ja tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­set pi­dem­mäk­si ajak­si. Jos os­taa lait­teen, jos­sa ne lu­va­taan kah­dek­si vuo­dek­si, sen jäl­keen nii­tä ei enää tipu. Jos lait­tee­seen ei enää saa tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä, sitä ei kan­nat­tai­si enää käyt­tää in­ter­ne­tis­sä.

Sa­mat vin­kit pä­te­vät pu­he­lin­ten li­säk­si kaik­kiin ver­kos­sa käy­tet­tä­viin lait­tei­siin.

– Mie­luum­min vii­si vuot­ta kuin kak­si vuot­ta, Me­siä tii­vis­tää.

Mie­luum­min vii­si vuot­ta kuin kak­si vuot­ta.

Lis­ta

Näi­tä haa­voit­tu­vuus kos­kee

iOS 14.7.1 ja van­hem­mat

iPa­dOS 14.7.1 ja van­hem­mat

Phone 6s ja uu­dem­mat

iPad Pro (kaik­ki mal­lit)

iPad Air 2 ja uu­dem­mat

iPad 5th gen. ja uu­dem­mat

iPad mini 4 ja uu­dem­mat

iPod touch (7th gen.)

Rat­kai­su- ja ra­joi­tus­mah­dol­li­suu­det

Päi­vi­tä lait­tee­si uu­sim­paan iOS 15.0.2 tai iPa­dOS 15.0.2 oh­jel­mis­to­ver­si­oon.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.