”Ihmiset ovat innostuneet taas lähtemään matkoille” – Kansainvälisten lentojen suosikkikohteisiin lukeutuvat Espanja ja Kreikka

”Ihmiset ovat innostuneet taas lähtemään matkoille” – Kansainvälisten lentojen suosikkikohteisiin lukeutuvat Espanja ja Kreikka

Jou­ni Lam­pi­nen

Fi­na­vi­an len­to­a­se­mien mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat kään­ty­neet hei­nä­kuun jäl­keen sel­vään nou­suun, mikä sel­vi­ää yh­ti­ön tuo­reis­ta len­to­lii­ken­ne­ti­las­tois­ta.

─ Iloit­sem­me sii­tä, et­tä Suo­men kat­ta­vat len­to­yh­tey­det ym­pä­ri maa­il­maa ovat pa­lau­tu­mas­sa. Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen ja ro­ko­te­kat­ta­vuu­den kas­vun myö­tä ih­mi­set ovat in­nos­tu­neet taas läh­te­mään mat­koil­le, Fi­na­vi­an reit­ti­ke­hi­tyk­ses­tä vas­taa­va joh­ta­ja Pet­ri Vuo­ri ker­too len­to­a­se­ma­yh­ti­ön tie­dot­tees­sa.

Jou­ni Lam­pi­nen

Fi­na­vi­an len­to­a­se­mien mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat kään­ty­neet hei­nä­kuun jäl­keen sel­vään nou­suun, mikä sel­vi­ää yh­ti­ön tuo­reis­ta len­to­lii­ken­ne­ti­las­tois­ta.

─ Iloit­sem­me sii­tä, et­tä Suo­men kat­ta­vat len­to­yh­tey­det ym­pä­ri maa­il­maa ovat pa­lau­tu­mas­sa. Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen ja ro­ko­te­kat­ta­vuu­den kas­vun myö­tä ih­mi­set ovat in­nos­tu­neet taas läh­te­mään mat­koil­le, Fi­na­vi­an reit­ti­ke­hi­tyk­ses­tä vas­taa­va joh­ta­ja Pet­ri Vuo­ri ker­too len­to­a­se­ma­yh­ti­ön tie­dot­tees­sa.

Hei­nä-syys­kuus­sa mat­kus­ta­ja­mää­rä Fi­na­vi­an len­to­a­se­mil­la kas­voi yh­teen­sä lä­hes 90 pro­sent­tia edel­lis­vuo­den vas­taa­vaan ai­kaan ver­rat­tu­na. Len­to­a­se­mien läpi mat­kus­ti 1,5 mil­joo­naa ih­mis­tä, Fi­na­via tie­dot­taa.

Sel­keim­min kas­vu nä­kyy Hel­sin­ki-Van­taan len­to­a­se­man lu­vuis­sa.

─ Hel­sin­ki-Van­taal­la näh­tiin syys­kuus­sa jo noin 20 000 mat­kus­ta­jan päi­viä, kun luku oli syn­kim­mil­lään al­le 400 mat­kus­ta­jaa. Ke­hi­tys on oi­ke­aan suun­taan, mut­ta vie­lä on mat­kaa pan­de­mi­aa edel­tä­viin yli 60 000 mat­kus­ta­jan päi­viin. Pa­lau­tu­mi­ses­sa ol­laan yhä jäl­jes­sä mui­ta Eu­roo­pan len­to­a­se­mia, Vuo­ri to­te­aa tie­dot­tees­sa.

─ Kan­sain­vä­li­set len­not Suo­mes­ta ovat suun­tau­tu­neet Eu­roop­paan. Suo­si­os­sa ovat ke­säs­tä läh­tien ol­leet tu­tut Es­pan­ja ja Kreik­ka. Sak­sa ja Ruot­si ovat nou­se­mas­sa suo­sik­kien jouk­koon. Kau­pun­ki­koh­teis­ta eni­ten mat­kus­tet­tiin Pa­rii­siin, Ams­ter­da­miin ja Münche­niin.

Nä­ky­mä tu­le­vai­suu­teen on po­si­tii­vi­nen, mi­kä­li mat­kai­lun pa­lau­tu­mi­nen jat­kuu ny­kyi­seen tah­tiin, Fi­na­via tie­dot­taa.

Ko­ti­maan lii­ken­ne on pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä jäl­jes­sä. Fi­na­vi­an ver­kos­to­len­to­a­se­mil­ta on tam­mi­kuus­ta syys­kuu­hun mat­kus­ta­nut 497 500 ih­mis­tä, mikä on 59 pro­sent­tia vä­hem­män kuin edel­lis­vuo­te­na.

─ Suo­men koh­teis­ta Ou­lu ja Ro­va­nie­mi oli­vat suo­si­tuim­pia. Ret­kei­ly- ja ka­las­tus­koh­teet Kit­ti­lä, Iva­lo ja Kuu­sa­mo ve­ti­vät syk­syl­lä ilah­dut­ta­vas­ti mat­kus­ta­jia. Mat­kus­tus ko­ko­nai­suu­des­saan näyt­tää pa­lau­tu­van, Vuo­ri ker­too tie­dot­teen mu­kaan.

Suo­men koh­teis­ta Ou­lu ja Ro­va­nie­mi oli­vat suo­si­tuim­pia.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.