Koronapassi käyttöön jo tällä viikolla, ikäraja nousee 16 vuoteen

Koronapassi käyttöön jo tällä viikolla, ikäraja nousee 16 vuoteen

Sir­pa Repo

Suo­mes­sa ote­taan käyt­töön ko­ro­na­pas­si. Se on tar­koi­tus ot­taa käyt­töön tä­män vii­kon lau­an­tai­na.

Ko­ro­na­pas­si on vaih­to­eh­to ra­joi­tuk­sil­le. Jos alu­eel­la ra­joi­te­taan esi­mer­kik­si ra­vin­to­loi­den au­ki­o­loa ja asi­a­kas­mää­riä, voi­daan ko­ro­na­pas­sil­la vält­tää nämä ra­joi­tuk­set, jos asi­ak­kail­ta sitä edel­ly­te­tään.

Ra­joi­tuk­sia on muun mu­as­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la Hel­sin­gis­sä, Es­poos­sa, Van­taal­la ja Kau­ni­ai­sis­sa.

Sir­pa Repo

Suo­mes­sa ote­taan käyt­töön ko­ro­na­pas­si. Se on tar­koi­tus ot­taa käyt­töön tä­män vii­kon lau­an­tai­na.

Ko­ro­na­pas­si on vaih­to­eh­to ra­joi­tuk­sil­le. Jos alu­eel­la ra­joi­te­taan esi­mer­kik­si ra­vin­to­loi­den au­ki­o­loa ja asi­a­kas­mää­riä, voi­daan ko­ro­na­pas­sil­la vält­tää nämä ra­joi­tuk­set, jos asi­ak­kail­ta sitä edel­ly­te­tään.

Ra­joi­tuk­sia on muun mu­as­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la Hel­sin­gis­sä, Es­poos­sa, Van­taal­la ja Kau­ni­ai­sis­sa.

– Va­li­o­kun­ta eh­dot­taa, et­tä hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä ol­lut 12-vuo­ti­ai­den ikä­ra­ja nos­te­taan 16 vuo­teen. Li­säk­si 16–17-vuo­ti­aat saa­vat il­mai­sen ko­ro­na­tes­tin jul­ki­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa, jos ko­ro­na­pas­si ote­taan käyt­töön. Il­mai­set ko­ro­na­tes­tit tar­jo­taan myös heil­le, jos ei ter­vey­del­lis­ten syi­den vuok­si voi ot­taa ro­ko­tus­ta, sel­vit­tää edus­kun­nan so­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mar­kus Lohi.

Ko­ro­na­pas­si voi si­säl­tää to­dis­tuk­sen täy­des­tä ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta, ne­ga­tii­vi­ses­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­ses­ta tai sai­ras­te­tus­ta ko­ro­nas­ta. Tämä ko­ro­na­to­dis­tus on Oma­kan­nas­sa, jos on saa­nut ro­ko­tus­suo­jan, ne­ga­tii­vi­sen ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tuk­sen enin­tään 72 tun­nin si­säl­lä tai on sai­ras­ta­nut ko­ro­na­vi­rus­tau­din.

Lohi muis­tut­taa, et­tä ko­ro­na­pas­sin ta­voit­tee­na on mah­dol­lis­taa pal­ve­lui­den tur­val­li­nen käyt­tö, pi­tää toi­min­to­ja käy­tös­sä ja yh­teis­kun­ta avoi­me­na.

– Ko­ro­na­pas­si ei tuo mu­ka­naan mi­tään lie­vem­piä kri­tee­re­jä ra­joi­tuk­siin. Ta­voi­te on, et­tei Suo­mes­sa tar­vit­si­si ol­la ra­joi­tuk­sia ei­kä so­vel­let­tai­si ko­ro­na­pas­sia, Lohi jat­kaa.

Tar­tun­ta­tau­ti­la­kia ei ol­la nyt va­li­o­kun­nan mu­kaan muut­ta­mas­sa. Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mia Lai­ho ker­too, et­tä asi­an­tun­ti­joi­den lau­sun­not poik­ke­si­vat toi­sen tes­tin tär­key­des­tä ja va­li­o­kun­ta ää­nes­ti asi­as­ta. Toi­nen­kin tes­ti vaa­di­taan vuo­den lop­puun saak­ka.

Va­li­o­kun­nan mu­kaan Suo­meen mat­kus­ta­vil­ta tai pa­laa­vil­ta edel­ly­te­tään kah­ta ko­ro­na­tes­tiä, mi­kä­li mat­kus­ta­jal­la ei ole täyt­tä ro­ko­tus­sar­jaa tai näyt­tää ra­jal­la to­dis­tus kuu­den kuu­kau­den si­säl­lä sai­ras­te­tus­ta ko­ro­na­tau­dis­ta.

– Pi­dän tätä pää­tös­tä va­li­tet­ta­va­na mat­kai­lun kan­nal­ta, Lohi ja Lai­ho sa­no­vat.

Edus­kun­ta kä­sit­te­lee ko­ro­na­pas­sia ja tar­tun­ta­tau­ti­la­kia myö­hem­min tä­nään tiis­tai­na. Jos vii­mei­nen kä­sit­te­ly on per­jan­tai­na, voi­daan ko­ro­na­pas­si ot­taa käyt­töön ku­lu­van vii­kon lau­an­tai­na.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.