Hukkumistilastot karua luettavaa

Hukkumistilastot karua luettavaa

Sir­pa Repo

Suo­mes­sa on huk­ku­nut 120 ih­mis­tä tä­män vuo­den kah­dek­san en­sim­mäi­sen kuu­kau­den ai­ka­na. Vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na mää­rä on kas­va­nut reip­paas­ti. Vuo­si sit­ten huk­ku­nei­ta oli sa­man ajan­jak­son ai­ka­na 93.

Vii­me vuon­na huk­kui yh­teen­sä 113 ih­mis­tä. Vuon­na 2019 hei­tä oli 90 ja vuon­na 2018 huk­kui yh­teen­sä 94 ih­mis­tä.

Sir­pa Repo

Suo­mes­sa on huk­ku­nut 120 ih­mis­tä tä­män vuo­den kah­dek­san en­sim­mäi­sen kuu­kau­den ai­ka­na. Vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na mää­rä on kas­va­nut reip­paas­ti. Vuo­si sit­ten huk­ku­nei­ta oli sa­man ajan­jak­son ai­ka­na 93.

Vii­me vuon­na huk­kui yh­teen­sä 113 ih­mis­tä. Vuon­na 2019 hei­tä oli 90 ja vuon­na 2018 huk­kui yh­teen­sä 94 ih­mis­tä.

Tie­dot pe­rus­tu­vat Suo­men Ui­ma­o­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton (SUH) en­nak­ko­tie­toi­hin.

Vie­lä al­ku­vuon­na huk­ku­nei­den mää­rä näyt­ti las­ke­van. Nel­jän en­sim­mäi­sen kuu­kau­den ai­ka­na huk­ku­nei­ta oli vä­hem­män kuin edel­li­se­nä tal­ve­na.

Ti­lan­ne muut­tui sel­väs­ti ke­säl­lä. Var­sin­kin hel­tei­nen hei­nä­kuu syn­kis­tää tä­män vuo­den ti­las­toa. Kuu­kau­den ai­ka­na huk­kui pe­rä­ti 45 ih­mis­tä. Se on 20 enem­män kuin vuo­den 2020 hei­nä­kuus­sa.

Myös men­neen ke­sän ke­sä­kuus­sa huk­ku­mis­ta­pauk­sia oli 10 enem­män kuin vuot­ta ai­em­min.

Elo­kuus­sa huk­ku­nei­den mää­rä las­ki sel­väs­ti. Tä­män vuo­den vii­le­än elo­kuun ai­ka­na huk­ku­nei­ta oli kuu­si, kun vuo­si ai­em­min mää­rä oli 15.

SUH:n tie­to­jen mu­kaan tänä vuon­na huk­ku­neis­ta mie­hiä on ol­lut 73 ja nai­sia 19. 28 hen­ki­lös­tä ei ole en­nak­ko­tie­toi­hin saa­tu tie­toa su­ku­puo­les­ta.

En­nak­ko­tie­dot ke­rä­tään leh­ti­leik­kei­den avul­la. Tä­män vuok­si suu­rin syy huk­ku­mi­seen on en­nak­ko­tie­dois­sa mer­kin­näl­lä tun­te­ma­ton. Näi­tä on täl­tä vuo­del­ta 45 ta­paus­ta. Ui­des­sa huk­ku­nei­ta on toi­sek­si eni­ten, 34.

Vi­ral­li­set lu­vut huk­ku­neis­ta löy­ty­vät ai­ka­naan Ti­las­to­kes­kuk­sen kuo­lin­syy­ti­las­tois­ta.

Suo­mes­sa huk­kuu ta­pa­tur­mai­ses­ti vuo­sit­tain 100–150 ih­mis­tä. Se on asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na sel­väs­ti enem­män kuin muis­sa Poh­jois­mais­sa.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.