”Lähettää viestejä, joissa kysytään, että haluatko panna?” – Haavoittuvassa asemassa olevat lapset altistuvat muita enemmän ikäville kokemuksille verkossa

”Lähettää viestejä, joissa kysytään, että haluatko panna?” – Haavoittuvassa asemassa olevat lapset altistuvat muita enemmän ikäville kokemuksille verkossa

Jou­ni Lam­pi­nen

Kuu­lu­mi­nen sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tön ja per­heen ta­lous­huo­let li­sää­vät sen to­den­nä­köi­syyt­tä, et­tä lap­si ko­kee mui­ta lap­sia enem­män ikä­viä ti­lan­tei­ta di­gi­taa­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä.

Nämä tie­dot nou­si­vat esil­le Pe­las­ta­kaa lap­set -kan­sa­lais­jär­jes­tön tuo­rees­ta sel­vi­tyk­ses­tä.

Lap­sen taus­ta ja ti­lan­ne vai­kut­ta­vat sii­hen, mi­ten haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa hän on di­gi­taa­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä, Pe­las­ta­kaa lap­set tie­dot­taa.

Jou­ni Lam­pi­nen

Kuu­lu­mi­nen sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tön ja per­heen ta­lous­huo­let li­sää­vät sen to­den­nä­köi­syyt­tä, et­tä lap­si ko­kee mui­ta lap­sia enem­män ikä­viä ti­lan­tei­ta di­gi­taa­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä.

Nämä tie­dot nou­si­vat esil­le Pe­las­ta­kaa lap­set -kan­sa­lais­jär­jes­tön tuo­rees­ta sel­vi­tyk­ses­tä.

Lap­sen taus­ta ja ti­lan­ne vai­kut­ta­vat sii­hen, mi­ten haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa hän on di­gi­taa­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä, Pe­las­ta­kaa lap­set tie­dot­taa.

Kuka haa­voit­tuu ver­kos­sa –sel­vi­tyk­seen haas­ta­tel­tiin kah­del­la ky­se­ly­tut­ki­muk­sel­la kou­luis­sa ja so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­sa yli 2 000 las­ta ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na.

– Ikä­vil­lä ti­lan­teil­la voi ol­la myös seu­rauk­sia. Lap­set ker­toi­vat, et­tä ta­pauk­set oli­vat ah­dis­ta­neet ja vai­kut­ta­neet esi­mer­kik­si uneen, kan­sa­lais­jär­jes­tön asi­an­tun­ti­ja Mir­ja Hä­mä­läi­nen ker­too tie­dot­tees­sa.

Sel­vi­tyk­sen mu­kaan mo­nia lap­sia ah­dis­taa ver­kon kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri, jos­sa eri­lai­sis­ta vä­hem­mis­töis­tä pu­hu­taan epä­kun­ni­oit­ta­vaan sä­vyyn.

Moni lap­si on koh­dan­nut myös vi­ha­pu­het­ta. Li­säk­si ver­kos­sa on kiu­saa­mis­ta eri muo­dois­sa ja siel­lä lä­he­te­tään il­man suos­tu­mus­ta sek­su­aa­lis­sä­vyt­tei­siä vies­te­jä.

Lap­sia ja nuo­ria saat­ta­vat ah­dis­taa myös vä­ki­val­tai­set si­säl­löt ja mie­ti­tyt­tää omien, yk­si­tyis­ten tie­to­jen ja ku­vien le­vi­ä­mi­nen, Pe­las­ta­kaa Lap­set tie­dot­taa.

Noin 18 pro­sent­tia lap­sis­ta ker­toi ko­ke­neen­sa ver­kos­sa jo­tain ikä­vää ja sek­su­aa­li­seen vä­hem­mis­töön kuu­lu­vil­la vas­taa­va osuus on 40 pro­sent­tia, sel­vi­tys­ra­por­tis­sa ker­ro­taan.

Kii­na­lai­so­mis­tei­nen ja eri­tyi­ses­ti las­ten sekä nuor­ten suo­si­ma Tik­tok-so­vel­lus ko­ros­tui sel­vi­tyk­sen vas­tauk­sis­sa, jär­jes­tö tie­dot­taa.

– Eri­tyi­ses­ti nuor­ten suo­si­ma vi­de­o­pal­ve­lu Tik­tok ko­ros­tui las­ten ja nuor­ten vas­tauk­sis­sa. Esi­mer­kik­si vii­me vuo­den kohu Tik­to­kis­sa kier­tä­nees­tä ja niin sa­no­tus­ta it­se­mur­ha­vi­de­os­ta nä­kyi las­ten verk­ko­ky­se­lyn vas­tauk­sis­sa yl­lät­tä­vän pal­jon.

Pe­las­ta­kaa lap­set nos­ti tie­dot­tee­seen esiin myös muu­ta­man vas­tauk­sen, joka käy­tiin läpi sel­vi­tyk­ses­sä.

Esi­mer­kik­si eräs lu­ki­oi­käi­nen il­moit­ti hä­neen koh­dis­tu­van häi­rin­nän ole­van jat­ku­vaa ne­tis­sä:

– Snapc­ha­tis­sa ky­sy­tään pal­jas­ta­via ku­via jat­ku­vas­ti.

Yh­des­sä ta­pauk­ses­sa kuu­des­luok­ka­lai­nen ker­toi ikä­vis­tä ko­ke­muk­sis­taan ne­tis­sä:

– Mi­nut on li­sät­ty ryh­miin, jois­sa ja­e­taan epä­miel­lyt­tä­viä vies­te­jä ja ku­via.

Sel­vi­tys­ra­por­tis­sa ker­ro­taan erääs­tä 16-vuo­ti­aas­ta haas­ta­tel­lus­ta, joka ih­met­te­lee ikä­vän koh­te­lun ylei­syyt­tä.

– Häi­rit­see, et se on tosi nor­maa­lia et po­jat voi kom­men­toi­da, et pa­ni­sin ja lä­het­tää vies­te­jä, jois­sa ky­sy­tään, et­tä ha­lu­at­ko pan­na?

Nuor­ten suo­si­ma vi­de­o­pal­ve­lu Tik­tok ko­ros­tui.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.