Ajoteillä on juuri nyt erityisiä vaaranpaikkoja – Höllää kaasua näissä onnettomuuksille tyypillisissä kohdissa

Ajoteillä on juuri nyt erityisiä vaaranpaikkoja – Höllää kaasua näissä onnettomuuksille tyypillisissä kohdissa

Jou­ni Lam­pi­nen

Val­ko­hän­tä­peu­ro­jen ai­heut­ta­mat lii­ken­ne­on­net­to­muu­det ovat li­sään­ty­neet vuo­sit­tain ja nyt on juu­ri se ai­ka, jol­loin au­toi­li­jan kan­nat­taa ol­la eri­tyi­sen va­ro­vai­nen.

Hir­vie­läi­non­net­to­muuk­sien huip­pu­ai­ka on loka- ja mar­ras­kuus­sa, mut­ta on­net­to­muu­det al­ka­vat li­sään­tyä jo syys­kuus­sa, va­kuu­tu­syh­tiö Fen­ni­an tie­dot­tees­sa muis­tu­te­taan.

Tyy­pil­li­sim­mät hir­vie­läi­met ovat val­ko­hän­tä­peu­ra, met­sä­kau­ris ja hir­vi Suo­mes­sa.

Jou­ni Lam­pi­nen

Val­ko­hän­tä­peu­ro­jen ai­heut­ta­mat lii­ken­ne­on­net­to­muu­det ovat li­sään­ty­neet vuo­sit­tain ja nyt on juu­ri se ai­ka, jol­loin au­toi­li­jan kan­nat­taa ol­la eri­tyi­sen va­ro­vai­nen.

Hir­vie­läi­non­net­to­muuk­sien huip­pu­ai­ka on loka- ja mar­ras­kuus­sa, mut­ta on­net­to­muu­det al­ka­vat li­sään­tyä jo syys­kuus­sa, va­kuu­tu­syh­tiö Fen­ni­an tie­dot­tees­sa muis­tu­te­taan.

Tyy­pil­li­sim­mät hir­vie­läi­met ovat val­ko­hän­tä­peu­ra, met­sä­kau­ris ja hir­vi Suo­mes­sa.

Var­sin­kin Uu­del­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa sat­tuu peu­ra­on­net­to­muuk­sia yhä enem­män ja yhä ai­kai­sem­min.

Fen­ni­an ajo­neu­vo­va­kuu­tus- ja va­hin­ko­a­si­ois­ta vas­taa­van joh­ta­jan Mik­ko Pöy­hö­sen mu­kaan eri­tyi­sen tark­ka­na on ol­ta­va hir­vi­ai­to­jen päis­sä, jois­sa hir­vie­läi­met usein läh­te­vät ylit­tä­mään tie­tä.

– Kan­nat­taa va­ra­ta mat­koi­hin enem­män ai­kaa ja vä­hen­tää vauh­tia sel­lai­sil­la osuuk­sil­la, jot­ka ovat otol­li­sia hir­vie­läin­ten liik­ku­mi­sel­le, esi­mer­kik­si sil­loin, kun tie vie met­säs­tä pel­to­au­ke­al­le ja päin­vas­toin, Pöy­hö­nen ker­too Fen­ni­an tie­dot­tees­sa.

Hir­vie­läin­ten hei­moon kuu­lu­vien la­jien vil­kas syys­lii­keh­din­tä joh­tuu nii­den siir­ty­mi­ses­tä tal­vi­lai­tu­mil­le, kii­ma-ajas­ta ja met­säs­tys­kau­des­ta.

Kaik­ki­aan vii­me vuo­den jäl­kim­mäi­sel­lä puo­lis­kol­la sat­tui yli 8 500 on­net­to­muut­ta. Näis­tä hir­vie­läi­non­net­to­muuk­sis­ta yli puo­let oli sel­lai­sia, jois­sa oli val­ko­hän­tä­peu­ra mu­ka­na, Fen­ni­an tie­dot­tees­ta (21.9.) pal­jas­tuu.

– Hir­vie­läin­ten mää­rä on jat­ku­vas­ti li­sään­ty­nyt, jo­ten lop­pu­vuo­des­ta saa­te­taan taas jou­tua uu­siin en­nä­tys­lu­ke­miin. Eri­tyi­ses­ti hei­nä­kuus­ta jou­lu­kuu­hun on­net­to­muuk­sien mää­rä on kas­va­nut joka vuo­si, Mik­ko Pöy­hö­nen sa­noo Fen­ni­an tie­dot­tees­sa.

– Val­ko­hän­tä­peu­ro­jen ja met­sä­kau­rii­den mää­rä on jat­ku­vas­ti nou­sus­sa, eri­tyi­ses­ti Uu­del­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa.

Vaik­ka hir­vie­läi­non­net­to­muu­det ovat li­sään­ty­neet jat­ku­vas­ti, ih­mis­ten louk­kaan­tu­mi­set näis­sä on­net­to­muuk­sis­sa ovat sa­mal­la vä­hen­ty­neet joka vuo­si vii­mei­sen kah­dek­san vuo­den ajan.

– Tämä voi joh­tua sii­tä, et­tä iso­jen hir­vien osuus on­net­to­muuk­sis­ta vä­he­nee jat­ku­vas­ti.

– Myös au­to­jen tur­va­va­rus­te­lu on ke­hit­ty­nyt ja koko kas­va­nut, jol­loin au­tot ovat ai­em­paa tur­val­li­sem­pia.

Saa­te­taan taas jou­tua uu­siin en­nä­tys­lu­ke­miin.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.