Paljonko sinulle jää rahaa asumismenojen jälkeen ja onko se kohtuullista? – Nyt voidaan sanoa tutkitusti, että toinen näistä kysymyksistä on todella vaikea Suomessa

Paljonko sinulle jää rahaa asumismenojen jälkeen ja onko se kohtuullista? – Nyt voidaan sanoa tutkitusti, että toinen näistä kysymyksistä on todella vaikea Suomessa

Jou­ni Lam­pi­nen

Pai­kal­li­sel­la tai val­ta­kun­nal­li­sel­la ta­sol­la ei ole mää­ri­tel­ty kun­nol­la, mitä koh­tuu­hin­tai­nen asu­mi­nen tar­koit­taa, Tu­run yli­o­pis­to tie­dot­ti elo­kuun lo­pul­la.

Tuo­reen tut­ki­mus­hank­keen tu­los­ten pe­rus­teel­la koh­tuu­hin­tai­sen asu­mi­sen edis­tä­mi­sek­si on vie­lä pal­jon töi­tä teh­tä­vä­nä.

Tu­run yli­o­pis­tos­ta hank­kees­sa oli­vat mu­ka­na sitä joh­ta­nut Jark­ko Ra­sin­kan­gas ja Eli­na Su­te­la sekä Jut­ta Ju­ve­nius Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta.

Jou­ni Lam­pi­nen

Pai­kal­li­sel­la tai val­ta­kun­nal­li­sel­la ta­sol­la ei ole mää­ri­tel­ty kun­nol­la, mitä koh­tuu­hin­tai­nen asu­mi­nen tar­koit­taa, Tu­run yli­o­pis­to tie­dot­ti elo­kuun lo­pul­la.

Tuo­reen tut­ki­mus­hank­keen tu­los­ten pe­rus­teel­la koh­tuu­hin­tai­sen asu­mi­sen edis­tä­mi­sek­si on vie­lä pal­jon töi­tä teh­tä­vä­nä.

Tu­run yli­o­pis­tos­ta hank­kees­sa oli­vat mu­ka­na sitä joh­ta­nut Jark­ko Ra­sin­kan­gas ja Eli­na Su­te­la sekä Jut­ta Ju­ve­nius Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta.

Yk­si suo­ma­lai­sen asun­to­po­li­tii­kan pe­rus­ta­voit­teis­ta on edis­tää koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta. Se on säi­ly­nyt ajan­koh­tai­se­na po­liit­ti­se­na ky­sy­myk­se­nä vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen.

Vaik­ka ym­mär­rys koh­tuu­hin­tai­sen asu­mi­sen ko­ko­nais­ti­lan­tees­ta on puut­teel­li­nen, ta­voit­teis­ta on tär­ke­ää kes­kus­tel­la ja tie­toa tar­vi­taan li­sää, Eli­na Su­te­la nä­kee.

– Oleel­lis­ta on tun­nis­taa asun­to­po­li­tiik­ka kes­kei­se­nä kau­pun­ki­lais­ten yh­den­ver­tai­suu­teen vai­kut­ta­va­na te­ki­jä­nä, väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja Eli­na Su­te­la pai­not­taa.

Val­tio edis­tää koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta, mut­ta ko­ko­nai­suu­den hal­lin­ta jät­tää toi­vo­mi­sen va­raa, Su­te­la myön­tää.

– Täl­lä het­kel­lä tuo­tan­to­tu­kia ja ko­ti­ta­louk­sil­le mak­set­ta­via asu­mis­tu­kia hal­lin­noi­daan eri mi­nis­te­ri­öis­tä kä­sin. Tuo­tan­to­tu­et kuu­lu­vat ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­öl­le, kun taas asu­mis­tu­et so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­öl­le osa­na so­si­aa­li­tur­vaa.

– Näi­den tu­ki­muo­to­jen toi­mi­mi­nen ko­ko­nai­suu­te­na jää epä­sel­väk­si.

Epä­sel­vää on se­kin, et­tä riit­tää­kö asu­mis­tu­kien taso vaik­ka­pa kau­pun­kien vuok­ra-asun­to­jen vuok­riin.

Asu­mi­sen koh­tuu­hin­tai­suus mää­ri­tel­lään usein ku­lut­ta­ja­va­lin­toi­na.

Eli­na Su­te­la tie­tää, et­tä esi­mer­kik­si ku­lut­ta­ja­va­lin­toi­hin pe­rus­tu­va mää­rit­te­ly ei sel­ven­nä, et­tä on­ko asu­mi­sen taso riit­tä­vä.

– Tai sitä, mi­ten ra­jal­li­sia ovat va­lin­ta­mah­dol­li­suu­det asun­to­mark­ki­noil­la.

Su­te­lan mu­kaan koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta oh­jaa­vis­ta nä­kö­kul­mis­ta puut­tuu ylei­ses­ti konk­re­ti­aa.

– Vaik­ka asun­to­po­li­tii­kan läh­tö­koh­ta­na usein, et­tä asu­mi­sen oli­si ol­ta­va koh­tuul­li­sen hin­tais­ta suh­tees­sa tu­loi­hin, niin tätä ta­voi­tet­ta ei usein­kaan konk­re­ti­soi­da asun­to­po­li­tii­kas­sa seu­rat­ta­vak­si mit­ta­rik­si as­ti.

– Yk­si kei­no tä­hän oli­si, et­tä seu­rat­tai­siin pro­sent­ti­o­suuk­sia, esi­mer­kik­si sitä, kuin­ka pal­jon tu­lois­ta ku­luu asu­mi­seen.

Su­te­lan mu­kaan ny­kyis­tä ti­lan­net­ta voi­daan pa­ran­taa laa­ti­mal­la sel­ke­ät asu­mi­sen hin­taa ja ko­ti­ta­louk­sien tu­lo­jen suh­det­ta ku­vaa­vat mit­ta­rit.

Ja näi­den mit­ta­rei­den avul­la voi­tai­siin seu­ra­ta asun­to­po­li­tii­kan ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta, hän jat­kaa.

Koh­tuu­hin­tai­sen asu­mi­sen seu­ran­nas­sa on otet­ta­va kan­taa asu­mi­sen riit­tä­vään laa­tuun, Eli­na Su­te­la huo­maut­taa.

Esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­sä on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta sii­hen, mi­ten pal­jon yk­si­öi­tä ra­ken­ne­taan suh­tees­sa muun ko­koi­siin asun­toi­hin.

Kos­ka koh­tuu­hin­tai­sen asu­mis­ta tul­ki­taan ka­pea-alai­ses­ti, niin sitä kos­ke­va po­liit­ti­nen oh­jaus ja sen to­teu­tu­mi­sen seu­ran­ta on va­ja­vais­ta.

– Yk­si kes­kei­nen huo­mio on, et­tä pel­käs­tään tuo­tan­non li­sää­mi­seen kes­kit­ty­mi­nen ei rii­tä rat­kai­suk­si koh­tuu­hin­tai­sen asu­mi­sen on­gel­maan, sil­lä ky­sees­sä on pal­jon asun­to­mark­ki­noi­den ky­syn­tää ja tar­jon­taa mo­niu­lot­tei­sem­pi il­miö.

– Sik­si myös yk­si­se­lit­teis­ten rat­kai­su­vaih­to­eh­to­jen an­ta­mi­nen on vai­ke­aa, Su­te­la ker­too.

– Eli vaik­ka kau­pun­git te­ke­vät sys­te­maat­ti­ses­ti töi­tä asun­to­tuo­tan­non li­sää­mi­sek­si, tut­ki­mus­hank­kees­sa haas­tat­te­lut vi­ran­hal­ti­jat puo­lus­ti­vat myös so­si­aa­lis­ta asun­to­tuo­tan­toa tär­ke­ä­nä asun­to­po­li­tii­kan työ­ka­lu­na.

Kau­pun­kien nä­kö­kul­mas­ta suh­de asun­to­tuo­tan­toa kos­ke­van sään­te­lyn ja tuo­tan­non li­sää­mi­seen täh­tää­vien ta­voit­tei­den vä­lil­lä on jän­nit­tei­nen, Eli­na Su­te­la tie­tää.

– Ky­sees­sä on han­ka­la ta­sa­pai­noi­lu, jos­sa tun­nis­te­taan kau­pun­gin roo­li asun­to­tuo­tan­non edel­ly­tys­ten li­sää­jä­nä.

– Ja sa­mal­la tun­nis­te­taan tar­ve oh­ja­ta asun­to­tuo­tan­toa hy­väk­si kat­so­tun asu­mi­sen sekä kau­pun­gin po­liit­tis­ten ta­voit­tei­den suun­taan.

Po­ten­ti­aa­li­nen kei­no edis­tää ta­sa­pai­noi­lua on tu­kea asun­to­mark­ki­na­toi­mi­joi­den ja vi­ran­hal­ti­joi­den vä­lis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta, Su­te­la miet­tii.

– Sekä sel­keyt­tää kau­pun­gin omia ta­voit­tei­ta ja pro­ses­se­ja.

Tuo­tan­non li­sää­mi­seen kes­kit­ty­mi­nen ei rii­tä.

Tie­toa tut­ki­mus­hank­kees­ta

Ai­neis­toa kol­mes­ta kau­pun­gis­ta

Tut­ki­mus­han­ke oli osa­na Tu­run kau­pun­ki­tut­ki­mu­soh­jel­maa ja sen ra­hoit­ti Län­si-Suo­men yleis­hyö­dyl­li­nen asun­to­sää­tiö.

Tut­ki­mus­hank­keen ai­neis­to ke­rät­tiin Tu­run, Hel­sin­gin ja Tam­pe­reen kau­pun­geis­ta.

Tut­ki­mus­hank­keen ai­neis­to poh­jau­tui asi­an­tun­ti­joil­ta ja eri do­ku­men­teis­ta saa­tui­hin tie­toi­hin ja nä­ke­myk­siin.

Ti­las­tol­li­sia ver­tai­lu­ja ei teh­ty täs­sä tut­ki­muk­ses­sa.

Tut­ki­mus­hank­keen nimi on Koh­tuu­hin­tai­sen asu­mi­sen puut­teel­li­nen mää­rit­te­ly joh­taa ka­pea-alai­seen tul­kin­taan ta­voit­teis­ta ja rat­kai­su­kei­nois­ta.

Oh­jei­ta kau­pun­geil­le

Lä­pi­nä­ky­vyys on hy­väk­si

Tut­ki­mus­hank­kees­sa mu­ka­na ol­leet tut­ki­jat nä­ke­vät, et­tä asun­to­po­li­tii­kan ta­voit­tei­ta ja si­säl­tö­jä oli­si sel­kiy­tet­tä­vä val­ta­kun­nal­li­ses­ti ja kun­tien ta­sol­la.

He an­toi­vat myös sel­ke­ät suo­si­tuk­set kun­nil­le ja kau­pun­geil­le koh­tuu­hin­tai­sen asu­mi­sen edis­tä­mi­sek­si:

– Mää­rit­te­le asun­to­po­li­tii­kan ta­voit­teet sel­ke­äs­ti ja pe­rus­te­le va­lin­ta­si.

– Ker­ro mi­ten mit­taat ja seu­raat koh­tuu­hin­tai­sen asu­mien to­teu­tu­mis­ta.

Tut­ki­jat pai­not­ti­vat, et­tä asun­to­po­li­tii­kan on ol­ta­va pit­kä­jän­teis­tä ja lä­pi­nä­ky­vää.

– Var­mis­ta, et­tä kau­pun­gin asun­to­po­li­tii­kan ta­voit­tei­den to­teut­ta­mi­nen on sel­ke­äs­ti koor­di­noi­tua ja vuo­ro­vai­kut­teis­ta.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.