SDP:n Paula Werning: Jupinoista huolimatta lääkärihelikopterien sijoitus Uttiin etenee suunnitellusti

SDP:n Paula Werning: Jupinoista huolimatta lääkärihelikopterien sijoitus Uttiin etenee suunnitellusti

Kou­vo­la­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja Pau­la Wer­ning (sd.) ko­ros­taa puo­lu­een­sa edus­kun­ta­ryh­män tie­dot­tees­sa, et­tä lää­kä­ri­he­li­kop­te­rien tu­ki­koh­dan si­joit­ta­mi­nen Ut­tiin tu­kee ja pa­ran­taa en­si­hoi­to­pal­ve­lui­den kat­ta­vuut­ta. To­si­a­sia on yk­sin­ker­tai­ses­ti se, et­tä ai­em­min teh­dyt pää­tök­set si­joi­tus­pai­kas­ta pe­rus­tu­vat pe­rus­teel­li­siin sel­vi­tyk­siin ja pal­ve­lui­den yh­den­ver­tai­seen saa­ta­vuu­teen.

HU­Sin sel­vi­tyk­sen mu­kaan saa­ta­vuu­sa­lu­eit­ten ver­tai­lus­sa toi­siin­sa Utin 100 ki­lo­met­rin alu­eel­la voi­daan ta­voit­taa pääl­le 600 000 asu­kas­ta ja 150 ki­lo­met­rin sä­teel­lä jopa lä­hes 2 200 000 asu­kas­ta.

Kou­vo­la­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja Pau­la Wer­ning (sd.) ko­ros­taa puo­lu­een­sa edus­kun­ta­ryh­män tie­dot­tees­sa, et­tä lää­kä­ri­he­li­kop­te­rien tu­ki­koh­dan si­joit­ta­mi­nen Ut­tiin tu­kee ja pa­ran­taa en­si­hoi­to­pal­ve­lui­den kat­ta­vuut­ta. To­si­a­sia on yk­sin­ker­tai­ses­ti se, et­tä ai­em­min teh­dyt pää­tök­set si­joi­tus­pai­kas­ta pe­rus­tu­vat pe­rus­teel­li­siin sel­vi­tyk­siin ja pal­ve­lui­den yh­den­ver­tai­seen saa­ta­vuu­teen.

HU­Sin sel­vi­tyk­sen mu­kaan saa­ta­vuu­sa­lu­eit­ten ver­tai­lus­sa toi­siin­sa Utin 100 ki­lo­met­rin alu­eel­la voi­daan ta­voit­taa pääl­le 600 000 asu­kas­ta ja 150 ki­lo­met­rin sä­teel­lä jopa lä­hes 2 200 000 asu­kas­ta. Lap­peen­ran­nan kat­ta­vuu­sa­lu­eet ovat vas­taa­vas­ti va­jaat 400 000 ja va­jaat 700 000. So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön sel­vi­tys­ten mu­kaan Kou­vo­lan Ut­tiin si­joit­tu­va tu­ki­koh­ta voi li­säk­si tar­vit­ta­es­sa hoi­taa myös Hel­sin­ki-Van­taan tu­ki­koh­dan teh­tä­viä. Täs­tä on hyö­tyä esi­mer­kik­si sil­loin, jos sa­maan ai­kaan tu­lee usei­ta hä­ly­tyk­siä.

– Tar­kas­te­len tätä asi­aa ni­me­no­maan en­si­hoi­to­pal­ve­lu­jen saa­vu­tet­ta­vuu­den ja yh­den­ver­tai­suu­den nä­kö­kul­mas­ta, en Ky­men­laak­son tai Ete­lä-Kar­ja­lan ki­sai­lun nä­kö­kul­mas­ta. Hä­tä­ti­las­sa on poik­keuk­set­ta kyse ih­mis­hen­gis­tä. Utis­ta he­li­kop­te­rin toi­min­ta­sä­teel­lä ta­voi­te­taan mer­kit­tä­väs­ti enem­män ih­mi­siä kuin Lap­peen­ran­nas­ta. Täs­tä ni­me­no­maan on kyse, tar­jo­taan apua mah­dol­li­sim­man mo­nel­le hä­dän het­kel­lä sitä tar­vit­se­val­le, sa­noo Wer­ning tie­dot­tees­sa.

Jul­ki­suu­des­sa on esi­tet­ty epäi­ly­jä sii­tä, et­tä Utin tu­ki­koh­dan suun­nit­te­lu ei ete­ne on pe­rus­tee­ton­ta. Suun­nit­te­lu ete­nee ku­ten kuu­luu­kin ja Fin­n­HEM­Sin mu­kaan tont­ti toi­min­nal­le löy­tyy Utis­ta. Fin­n­HEM­Sin sel­vi­tys­työ on vie­nyt Utin osal­ta enem­män ai­kaa ver­rat­tu­na Sei­nä­jo­en tu­ki­koh­dan ti­lan­tee­seen ja sii­tä syys­tä hank­keet ete­ne­vät eri­tah­tiin.

– Kah­den uu­den tu­ki­koh­dan ver­tai­lu kes­ke­nään on tur­haa ja ker­too pe­reh­ty­mät­tö­myy­des­tä hank­kei­den eri­lai­suu­teen. Utin ja Sei­nä­jo­en ero on muun mu­as­sa sii­nä, et­tä Ut­ti on so­ti­las­len­to­a­se­ma ja niin­pä sel­vi­tys­työs­sä­kin jou­du­taan huo­mi­oi­maan so­ti­la­sa­lu­ee­seen ja -toi­min­taan liit­ty­viä seik­ko­ja. Myös maa­voi­mien esi­kun­ta on lau­su­nut tu­ki­koh­dan si­joit­tu­mi­ses­ta Ut­tiin, ei­vät­kä näe es­tet­tä hank­keen to­teu­tu­mi­sel­le, pai­not­taa Wer­ning.

Wer­nin­gin mu­kaan Kym­so­ten roo­li­na tu­le­vas­sa lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri­toi­min­nas­sa on lää­kä­ri­toi­min­nan tuot­ta­mi­nen. Myös tä­hän ol­laan val­mis­tau­dut­tu ja tä­män vuok­si Kou­vo­laan on jo ra­ken­net­tu 24/7 val­miu­des­sa ole­va lää­kä­riyk­sik­kö.

– Po­pu­lis­ti­sis­ta pu­heis­ta huo­li­mat­ta, uu­sia suun­ni­tel­mia ei ole lu­vas­sa ja lää­kä­ri­he­li­kop­te­rit nou­se­vat il­maan Utis­ta, kun sen ai­ka on.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.