Yrittäjien kysely: Etätyöinto on laantunut yrityksissä – Pääkaupunkiseudun yrityksissä etätöitä halutaan tehdä enemmän kuin muualla Suomessa

Yrittäjien kysely: Etätyöinto on laantunut yrityksissä – Pääkaupunkiseudun yrityksissä etätöitä halutaan tehdä enemmän kuin muualla Suomessa

Jou­ni Lam­pi­nen

Tuo­reen yrit­tä­jä­gal­lu­pin mu­kaan etä­työ­in­to on vä­hen­ty­nyt tä­män vuo­den ai­ka­na.

Suo­men Yrit­tä­jien teet­tä­män ky­se­lyn pe­rus­teel­la mo­ni­paik­kais­ta työ­tä ai­koo li­sä­tä py­sy­väs­ti 32 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä.

Mark­ki­na­tut­ki­mu­sy­ri­tys Kan­tar sel­vit­ti yri­tys­ten etä­työ­nä­ke­myk­siä nyt kol­mat­ta ker­taa.

Vie­lä maa­lis­kuun alus­sa etä­työn py­sy­vää li­sää­mis­tä kan­nat­ti ky­se­lyn pe­rus­teel­la 37 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä ja rei­lu vuo­si sit­ten 30 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä.

Jou­ni Lam­pi­nen

Tuo­reen yrit­tä­jä­gal­lu­pin mu­kaan etä­työ­in­to on vä­hen­ty­nyt tä­män vuo­den ai­ka­na.

Suo­men Yrit­tä­jien teet­tä­män ky­se­lyn pe­rus­teel­la mo­ni­paik­kais­ta työ­tä ai­koo li­sä­tä py­sy­väs­ti 32 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä.

Mark­ki­na­tut­ki­mu­sy­ri­tys Kan­tar sel­vit­ti yri­tys­ten etä­työ­nä­ke­myk­siä nyt kol­mat­ta ker­taa.

Vie­lä maa­lis­kuun alus­sa etä­työn py­sy­vää li­sää­mis­tä kan­nat­ti ky­se­lyn pe­rus­teel­la 37 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä ja rei­lu vuo­si sit­ten 30 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä.

Suo­men Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mi­ka­el Pen­ti­käi­nen nä­kee kah­den vii­mei­sim­män ky­se­lyn tu­los­ten osoit­ta­van, et­tä suh­tau­tu­mi­nen etä­työ­hön on nyt sel­ke­äs­ti muut­tu­mas­sa.

– Etä­työ­in­to hii­puu, vaik­ka sitä edel­leen on pal­jon. Olem­me me­nos­sa myös täl­tä osin koh­ti nor­maa­lia, toi­mi­tus­joh­ta­ja Mi­ka­el Pen­ti­käi­nen ker­too tie­dot­tees­sa.

Vii­mei­sin yrit­tä­jä­gal­lup osoit­taa, et­tä yhä pie­nem­pi osa hen­ki­lös­tös­tä jää etä­töi­hin, Suo­men Yrit­tä­jät tie­dot­taa.

Tut­ki­muk­seen haas­ta­tel­tiin 1 040 yrit­tä­jää tai yri­tys­ten edus­ta­jaa elo­kuus­sa.

Nyt puo­let yri­tyk­sis­tä ker­too, et­tä heil­tä ei jää hen­ki­lös­töä ol­len­kaan etä­töi­hin, kun vie­lä maa­lis­kuus­sa näin ar­vi­oi 39 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä.

Mitä isom­pi yri­tys on, sitä enem­män mo­ni­paik­ka­työ­tä ai­o­taan li­sä­tä.

Myös alu­eel­li­set erot ovat suu­ria, Suo­men Yrit­tä­jien tie­dot­tees­sa sa­no­taan.

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la toi­mi­vis­sa yri­tyk­sis­sä ai­o­taan pa­nos­taa sel­väs­ti enem­män mo­ni­paik­ka­työ­hön kuin muu­al­la Suo­mes­sa.

– Ar­ve­len, et­tä tä­hän vai­kut­ta­vat työ­mat­ko­jen pi­tuus ja toi­mi­a­la­ra­ken­ne. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on pal­jon pal­ve­lu­a­lan yri­tyk­siä, jois­sa ha­lu­taan teh­dä eni­ten etä­töi­tä, Pen­ti­käi­nen ker­too tie­dot­tees­sa.

Ko­ke­muk­set etä­töis­tä ovat li­sän­neet yri­tys­ten myön­teis­tä suh­tau­tu­mis­ta mo­ni­paik­ka­työ­hön.

– Myön­tei­set ko­ke­muk­set roh­kai­se­vat jat­ka­maan mo­ni­paik­ka­työ­tä. Hy­vää on myös se, et­tä on­gel­mia työ- ja va­paa-ajan erot­ta­mi­ses­sa näh­dään vä­hem­män. Vai­kut­taa, et­tä mo­ni­paik­ka­työn te­ke­mis­tä ja hal­lin­taa on opit­tu, Pen­ti­käi­nen ar­vi­oi.

Suo­men Yrit­tä­jät on jä­sen­mää­räl­tään elin­kei­no­e­lä­män suu­rin, 115 000 jä­se­ny­ri­tyk­sen kes­kus­jär­jes­tö, joka ajaa Suo­men pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten asi­aa.

Mo­ni­paik­ka­työn te­ke­mis­tä ja hal­lin­taa on opit­tu.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.