Matkustamisesta säästetyt rahat pannaan nyt asumismukavuuteen – Kalliiden omakotitalojen kysyntä ei näytä hiipumisen merkkejä

Matkustamisesta säästetyt rahat pannaan nyt asumismukavuuteen – Kalliiden omakotitalojen kysyntä ei näytä hiipumisen merkkejä

Jou­ni Lam­pi­nen

Ko­ro­na-ai­ka on muut­ta­nut oma­ko­ti­ta­lo­ja kos­ke­via mark­ki­noi­ta mer­kit­tä­väs­ti. Vii­me elo­kuus­sa al­ka­nut oma­ko­ti­ta­lo­jen kaup­pa­mää­rien kas­vu on jat­ku­nut, Huo­neis­to­kes­kus tie­dot­taa.

Tä­män vuo­den tam­mi- ja hei­nä­kuun vä­li­se­nä ai­ka­na oma­ko­ti­ta­lo­ja on myy­ty Suo­mes­sa 18,4 pro­sent­tia enem­män kuin vii­me vuon­na ja 16,8 pro­sent­tia enem­män kuin nor­maa­lei­na vuo­si­na vas­taa­va­na ajan­jak­so­na.

Jou­ni Lam­pi­nen

Ko­ro­na-ai­ka on muut­ta­nut oma­ko­ti­ta­lo­ja kos­ke­via mark­ki­noi­ta mer­kit­tä­väs­ti. Vii­me elo­kuus­sa al­ka­nut oma­ko­ti­ta­lo­jen kaup­pa­mää­rien kas­vu on jat­ku­nut, Huo­neis­to­kes­kus tie­dot­taa.

Tä­män vuo­den tam­mi- ja hei­nä­kuun vä­li­se­nä ai­ka­na oma­ko­ti­ta­lo­ja on myy­ty Suo­mes­sa 18,4 pro­sent­tia enem­män kuin vii­me vuon­na ja 16,8 pro­sent­tia enem­män kuin nor­maa­lei­na vuo­si­na vas­taa­va­na ajan­jak­so­na.

Li­säk­si Huo­neis­to­kes­kus il­moit­taa sel­vit­tä­neen­sä, et­tä oma­ko­ti­ta­lo­jen myyn­nin kas­vu on pai­not­tu­nut eri­tyi­ses­ti yli 300 000 eu­roa mak­sa­vien koh­tei­siin eri puo­lil­la Suo­mea.

Huo­neis­to­kes­kuk­sen lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Ma­ri­na Sa­le­nius poh­tii yh­ti­ön tie­dot­tees­sa, mi­ten ko­ro­na-ai­ka on mah­dol­li­ses­ti vai­kut­ta­nut asun­non os­ta­jiin.

– Etä­työt ja sii­hen liit­ty­vät ti­la­tar­peet ovat tul­leet jää­däk­seen ja mat­kus­ta­mi­ses­ta sääs­ty­neet va­rat ha­lu­taan si­joit­taa asu­mis­mu­ka­vuu­teen.

– Vie­täm­me tänä päi­vä­nä enem­män ai­kaa ko­to­na kuin vuo­si­kym­me­niin, jo­ten ko­din viih­tyi­syy­teen ja toi­mi­viin asu­mis­ti­loi­hin ol­laan val­mii­ta si­joit­ta­maan, Sa­le­nius ker­too.

Kiin­teis­tön­vä­li­tyk­seen eri­kois­tu­nut Huo­neis­to­kes­kus myy ja vuok­raa asun­to­ja, maa- ja met­sä­ti­lo­ja, tont­te­ja, toi­mi­ti­lo­ja ja loma-asun­to­ja. Se myös os­taa nii­tä myy­tä­väk­si.

Hel­sin­gis­sä on vuo­sien 2018–2020 ai­ka­na myy­ty sel­väs­ti eni­ten 300 000–500 000 eu­ron hin­tai­sia oma­ko­ti­ta­lo­ja, il­me­nee Huo­neis­to­kes­kuk­sen sel­vi­tyk­ses­tä.

Ky­sei­si­nä vuo­si­na tä­män hin­ta­luo­kan osuus on ol­lut 52 pro­sent­tia kai­kis­ta oma­ko­ti­ta­lo­kau­pois­ta Hel­sin­gis­sä.

Tren­di on ol­lut sa­man­lai­nen eri puo­lil­la pää­kau­pun­ki­seu­tua. Vuo­sien 2018 ja 2020 vä­lil­lä myy­ty­jen 300 000–500 000 eu­ron koh­tei­den osuus oma­ko­ti­ta­lo­kau­pois­ta on ol­lut esi­mer­kik­si Es­poos­sa 45 pro­sent­tia ja Van­taal­la 56 pro­sent­tia.

Tam­pe­reel­la on vuo­sien 2018–2020 ai­ka­na myy­ty eni­ten 200 000–300 000 eu­ron hin­tai­sia oma­ko­ti­ta­lo­ja, noin 41 pro­sent­tia kai­kis­ta oma­ko­ti­ta­lo­kau­pois­ta. Edel­lä mai­nit­tua Tam­pe­reen esi­merk­kiä vas­taa­vas­ti Kuo­pi­on pro­sent­ti­lu­ku on 42.

Huo­neis­to­kes­kus tie­dot­taa, et­tä Lah­des­sa muu­tos oma­ko­ti­ta­lo­mark­ki­nas­sa on ta­pah­tu­nut lä­hin­nä ko­ko­nais­kaup­pa­mää­rän kas­vu­na tä­män vuo­den ai­ka­na.

Tam­mi- ja hei­nä­kuun vä­li­se­nä ai­ka­na Lah­des­sa on myy­ty 255 oma­ko­ti­ta­loa, kun vii­me vuon­na vas­taa­va luku oli 178 kaup­paa.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.