Oletko aamun virkku vai illan torkku? Sisäisen kellon samatahtisuus arkirytmin kanssa tärkeää – vaikuttaa sairauksien ehkäisyyn ja tunteiden säätelyyn

Oletko aamun virkku vai illan torkku? Sisäisen kellon samatahtisuus arkirytmin kanssa tärkeää – vaikuttaa sairauksien ehkäisyyn ja tunteiden säätelyyn

Ih­mis­ten si­säi­set kel­lot käy­vät eri ai­ko­ja, nyt myös ai­van tut­ki­tus­ti. Eli­mis­tön vuo­ro­kau­si­ryt­mit voi­daan ja­kaa kol­meen eri tyyp­piin, sel­vi­ää Hel­sin­gin yli­o­pis­ton te­ke­mäs­tä Sleep­Hel­sin­ki! -tut­ki­muk­ses­ta.

Tut­ki­muk­ses­sa seu­rat­tiin noin 300 hel­sin­ki­läi­sen nuo­ren ihon läm­pö­ti­lan vaih­te­lua mi­nuut­ti mi­nuu­til­ta kol­men vuo­ro­kau­den ajan. Ke­hon läm­pö­ti­laa mit­taa­mal­la voi­daan seu­ra­ta yk­si­lön si­säi­sen kel­lon toi­min­taa ja yk­si­löl­li­siä piir­tei­tä.

Ih­mis­ten si­säi­set kel­lot käy­vät eri ai­ko­ja, nyt myös ai­van tut­ki­tus­ti. Eli­mis­tön vuo­ro­kau­si­ryt­mit voi­daan ja­kaa kol­meen eri tyyp­piin, sel­vi­ää Hel­sin­gin yli­o­pis­ton te­ke­mäs­tä Sleep­Hel­sin­ki! -tut­ki­muk­ses­ta.

Tut­ki­muk­ses­sa seu­rat­tiin noin 300 hel­sin­ki­läi­sen nuo­ren ihon läm­pö­ti­lan vaih­te­lua mi­nuut­ti mi­nuu­til­ta kol­men vuo­ro­kau­den ajan. Ke­hon läm­pö­ti­laa mit­taa­mal­la voi­daan seu­ra­ta yk­si­lön si­säi­sen kel­lon toi­min­taa ja yk­si­löl­li­siä piir­tei­tä.

Tut­ki­muk­ses­sa löy­det­tiin kol­me eri­lais­ta ja sel­ke­äs­ti toi­sis­taan erot­tu­vaa vuo­ro­kau­si­ryt­miä, ker­too Hel­sin­gin yli­o­pis­to. Ne ero­si­vat toi­sis­taan eri­tyi­ses­ti läm­pö­ti­la­vaih­te­lui­den ajoi­tuk­sen ja voi­mak­kuu­den suh­teen sekä ke­hon läm­pö­ti­lan kes­ki­ar­von suh­teen.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan niil­lä nuo­ril­la, joil­la oli sään­nöl­li­sin ja ai­kai­sin uni­ryt­mi, oli myös suu­rim­mat vaih­te­lut ihon läm­pö­ti­las­sa, eli si­säi­sen kel­lon sig­naa­li­voi­mak­kuus oli sel­kein. Nuo­ril­la, joil­la puo­les­taan oli hy­vin myö­häi­nen uni­ryt­mi, läm­pö­ti­la­vaih­te­lut ei­vät ol­leet yh­tä voi­mak­kai­ta ja sel­kei­tä. Näil­lä nuo­ril­la si­säi­nen kel­lo myös jä­tät­ti jon­kin ver­ran, eli vuo­ro­kau­den pi­tuus oli heil­lä noin 15 mi­nuut­tia mui­ta pi­dem­pi.

Tut­ki­muk­ses­sa löy­de­tyt pro­fii­lit vai­kut­ta­vat muun mu­as­sa sii­hen, mil­lai­sek­si uni-val­ve­ryt­mi muo­dos­tuu, ja sii­hen, kuin­ka help­poa tai vai­ke­aa sään­nöl­li­sen ryt­min yl­lä­pi­tä­mi­nen on.

Eli­mis­tön si­säi­set vuo­ro­kau­si­ryt­mit vai­kut­ta­vat ih­mi­sen käyt­täy­ty­mi­seen ja ter­vey­teen mo­nin ta­voin. Yk­si­lön si­säi­sen kel­lon sa­ma­tah­ti­suus uni-val­ve­ryt­min kans­sa on tär­ke­ää muun mu­as­sa sai­rauk­sien eh­käi­sys­sä ja hal­lin­nas­sa. Li­säk­si se vai­kut­taa ai­vo­jen tie­don­kä­sit­te­lyyn ja tun­tei­den sää­te­lyyn.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.