Tutkimus: Korona kuormittanut henkisesti etenkin korkeakoulutettuja naisia

Tutkimus: Korona kuormittanut henkisesti etenkin korkeakoulutettuja naisia

Ko­ro­na on kuor­mit­ta­nut eten­kin kor­ke­as­ti kou­lu­tet­tu­ja nai­sia, joil­la sekä psyyk­ki­nen kuor­mit­tu­nei­suus et­tä it­se­mur­ha-aja­tuk­set li­sään­tyi­vät. Tämä sel­vi­ää Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen THL:n tuo­rees­ta tut­ki­muk­ses­ta.

Tut­ki­mus­tu­los­ten mu­kaan työ­i­käis­ten ai­kuis­ten psyyk­ki­nen kuor­mit­tu­nei­suus li­sään­tyi ko­ro­na­e­pi­de­mi­an toi­sen aal­lon ai­ka­na. Kuor­mit­tu­nei­suus kas­voi eten­kin 30–49-vuo­ti­ail­la, jot­ka myös käyt­ti­vät ai­kai­sem­paa enem­män ter­veys­pal­ve­lui­ta mie­len­ter­vey­son­gel­mien­sa vuok­si.

Ko­ro­na on kuor­mit­ta­nut eten­kin kor­ke­as­ti kou­lu­tet­tu­ja nai­sia, joil­la sekä psyyk­ki­nen kuor­mit­tu­nei­suus et­tä it­se­mur­ha-aja­tuk­set li­sään­tyi­vät. Tämä sel­vi­ää Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen THL:n tuo­rees­ta tut­ki­muk­ses­ta.

Tut­ki­mus­tu­los­ten mu­kaan työ­i­käis­ten ai­kuis­ten psyyk­ki­nen kuor­mit­tu­nei­suus li­sään­tyi ko­ro­na­e­pi­de­mi­an toi­sen aal­lon ai­ka­na. Kuor­mit­tu­nei­suus kas­voi eten­kin 30–49-vuo­ti­ail­la, jot­ka myös käyt­ti­vät ai­kai­sem­paa enem­män ter­veys­pal­ve­lui­ta mie­len­ter­vey­son­gel­mien­sa vuok­si.

Sen si­jaan it­se­mur­ha-aja­tuk­set ei­vät li­sään­ty­neet syk­syn 2020 ja al­ku­tal­ven 2021 ai­ka­na.

Kiel­tei­sim­mät muu­tok­set ha­vait­tiin kor­ke­as­ti kou­lu­te­tuil­la nai­sil­la, joil­la sekä psyyk­ki­nen kuor­mit­tu­nei­suus et­tä it­se­mur­ha-aja­tuk­set li­sään­tyi­vät.

– On tär­keä sel­vit­tää, liit­ty­vät­kö kiel­tei­set muu­tok­set eri ikä- ja kou­lu­tus­ryh­mil­lä työt­tö­myy­teen tai työ­e­lä­män poik­keuk­sel­li­seen kuor­mi­tuk­seen ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ai­ka­na. Tar­vi­taan am­mat­ti­ryh­mä­koh­tai­sia tut­ki­mus­tu­lok­sia sii­tä, mi­ten ko­ro­nan ai­heut­ta­ma psyyk­ki­nen kuor­mi­tus nä­kyy esi­mer­kik­si so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä ope­tus­toi­men työn­te­ki­jöil­lä tai kau­pan ja ra­ken­nu­sa­lan työn­te­ki­jöil­lä, poh­tii THL:n tut­ki­musp­ro­fes­so­ri Jaa­na Su­vi­saa­ri tie­dot­tees­sa.

Su­vi­saa­ri muis­tut­taa, et­tä kuor­mit­tu­nei­suu­den li­sään­ty­mi­nen voi liit­tyä myös esi­mer­kik­si yk­si­näi­syy­den tai ih­mis­suh­tei­den ris­ti­rii­to­jen li­sään­ty­mi­seen.

Epi­de­mi­a­ti­lan­tee­seen liit­ty­nei­den ja liit­ty­mät­tö­mien kuor­mi­tus- ja suo­ja­te­ki­jöi­den vai­ku­tuk­sia sel­vi­te­tään tar­kem­min jat­ko­tut­ki­muk­sis­sa.

– Epi­de­mi­a­ti­lan­teen mie­len­ter­veys­vai­ku­tuk­set ovat kuin liik­ku­va juna. Ti­las­to­kes­kuk­sen Kan­sa­lais­puls­si-tut­ki­muk­sen mu­kaan vä­es­tön stres­si li­sään­tyi epi­de­mi­an toi­sen aal­lon ai­ka­na ja py­syi kor­ke­al­la koko ke­vään ajan. Ai­van lop­pu­ke­vääs­tä ti­lan­tees­sa ta­pah­tui lie­vää ko­he­ne­mis­ta, Su­vi­saa­ri to­te­aa tie­dot­tees­sa.

Su­vi­saa­ren mu­kaan epi­de­mi­a­ti­lan­teen mie­len­ter­veys­vai­ku­tuk­sia on syy­tä seu­ra­ta tii­viis­ti, jot­ta näh­dään, hel­pot­tuu­ko oi­rei­lu ar­jen pa­lat­tua nor­maa­lik­si. Seu­ran­nan li­säk­si tar­vi­taan pa­nos­tus­ta sekä eh­käi­se­viin toi­miin et­tä mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin.

Tie­dot pe­rus­tu­vat vuon­na 2020 to­teu­tet­tuun Fin­So­te-tut­ki­muk­seen, jon­ka tu­lok­sia ver­rat­tiin vuo­sien 2017–2018 tut­ki­muk­seen.

Li­säk­si Fin­Ter­veys-tut­ki­muk­ses­ta on saa­tu en­nak­ko­tu­lok­sia. Sii­nä vuo­den 2017 tut­ki­muk­seen kut­su­tuil­le lä­he­tet­tiin uu­si ky­se­ly vii­me vuon­na. Näis­sä vas­tauk­sis­sa psyyk­ki­nen kuor­mit­tu­nei­suus li­sään­tyi kai­kis­sa kou­lu­tus­ryh­mis­sä.

Fin­So­te-tut­ki­muk­ses­sa ky­syt­tiin myös ter­veys­pal­ve­lu­jen käy­tös­tä mie­len­ter­vey­teen liit­ty­vien on­gel­mien vuok­si. Eri­tyi­ses­ti kor­ke­as­ti kou­lu­te­tut nai­set ja ma­ta­las­ti kou­lu­te­tut mie­het ha­keu­tui­vat ter­veys­pal­ve­lui­hin ai­em­paa enem­män.

Vaik­ka psyyk­ki­nen kuor­mit­tu­nei­suus li­sään­tyi, Fin­Ter­veys-tut­ki­muk­ses­sa vä­es­tön po­si­tii­vi­nen mie­len­ter­veys py­syi jok­seen­kin en­nal­laan. Po­si­tii­vi­sel­la mie­len­ter­vey­del­lä tar­koi­te­taan psyyk­ki­siä voi­ma­va­ro­ja. Tut­ki­mus­tu­lok­set vah­vis­ta­vat aja­tus­ta sii­tä, et­tä psyyk­ki­ses­ti kuor­mit­ta­vas­ta ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta ih­mi­sel­le on mah­dol­lis­ta säi­lyt­tää mie­len hy­vin­voin­tia ja psyyk­ki­siä voi­ma­va­ro­ja.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.