Perinnejumalanpalvelus Valkealan kirkossa 1. elokuuta

Perinnejumalanpalvelus Valkealan kirkossa 1. elokuuta

KAI-PEK­KA VE­SA­LAI­NEN

Val­ke­a­lan kir­kos­sa vie­te­tään pe­rin­ne­ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta 1800-lu­vun ta­paan sun­nun­tai­na 1. elo­kuu­ta kel­lo 10. Li­tur­gi­na toi­mii kap­pa­lai­nen Ari Luo­ma­jo­ki, hiip­pa­kun­ta­de­kaa­ni, te­o­lo­gi­an toh­to­ri Mar­ko Mart­ti­la saar­naa, kant­to­ri­na on Tee­mu Kää­ri­äi­nen ja lu­ki­ja­na Erk­ki Sil­lan­pää. Kun­ni­a­vie­rai­na ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa ovat Elo-Mat­ti Kei­jo Kou­vo­nen ja Elo-Mai­ja Mar­get­ta Ala-Kre­ko­la.

KAI-PEK­KA VE­SA­LAI­NEN

Val­ke­a­lan kir­kos­sa vie­te­tään pe­rin­ne­ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta 1800-lu­vun ta­paan sun­nun­tai­na 1. elo­kuu­ta kel­lo 10. Li­tur­gi­na toi­mii kap­pa­lai­nen Ari Luo­ma­jo­ki, hiip­pa­kun­ta­de­kaa­ni, te­o­lo­gi­an toh­to­ri Mar­ko Mart­ti­la saar­naa, kant­to­ri­na on Tee­mu Kää­ri­äi­nen ja lu­ki­ja­na Erk­ki Sil­lan­pää. Kun­ni­a­vie­rai­na ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa ovat Elo-Mat­ti Kei­jo Kou­vo­nen ja Elo-Mai­ja Mar­get­ta Ala-Kre­ko­la.

Seu­ra­kun­ta­lai­sia pyy­de­tään pu­keu­tu­maan van­ha­na­jan vaat­tei­siin ja aset­tu­maan kirk­koon sää­tyn­sä mu­kai­sil­le pai­koil­le.

1800-lu­vun ju­ma­lan­pal­ve­lus poik­ke­aa sä­vyl­tään ny­kyi­ses­tä ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­ta

– 1800-lu­vun ju­ma­lan­pal­ve­lus si­säl­tää pal­jon tu­tu­no­loi­sia ele­ment­te­jä, mut­ta van­hah­ta­van kie­len li­säk­si sävy teks­teis­sä on eh­kä ny­kyis­tä enem­män ih­mi­sen heik­kout­ta ja syn­ti­syyt­tä pai­not­ta­vaa. Ko­ros­te­taan myös hy­väl­lä ta­val­la kris­ti­tyn vel­vol­li­suut­ta kris­til­li­sen elä­män käy­tän­nön to­teut­ta­mi­ses­sa ja Kris­tuk­sen seu­raa­mi­ses­sa, ker­too Ari Luo­ma­jo­ki.

Val­ke­a­lan pe­rin­ne­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa käy­te­tään ny­ky­vir­siä, jot­ta ih­mi­sil­lä on mah­dol­li­suus osal­lis­tua ai­dos­ti ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen. Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen on kah­vi­tus ta­pu­lin edes­sä, sa­teen sat­tu­es­sa kir­kon si­vu­sa­lis­sa. Kah­vit­ta­ja­na toi­mii nais­ten kas­vu­ryh­mä.

Pe­rin­ne­kirk­ko­ja on jär­jes­tet­ty Val­ke­a­las­sa vii­mek­si 2014 sekä Lut­he­rin juh­la­vuo­te­na 2017.

Ai­kai­sem­min­kin nii­tä on ai­na sil­loin täl­löin ol­lut. Val­ke­a­lan seu­ra­kun­nan juu­ret al­ka­vat 1600-lu­vul­ta sa­mal­ta kirk­ko­maal­ta. Vaik­ka kirk­ko on uu­si, pe­rin­ne on pit­kä.

– Taus­tal­la on pit­käl­ti Val­ke­a­lan ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen ja Val­ke­a­lan kir­kon­ky­län ky­läyh­dis­tyk­sen ak­tii­vi­suus. Hei­dän kans­saan yh­teis­työs­sä ta­pah­tu­mia on jär­jes­tet­ty. Ta­pah­tu­ma on myös osa Elo­val­ke­at-ta­pah­tu­maa, jo­ten pai­kal­li­suus nä­kyy vah­vas­ti, Luo­ma­jo­ki sa­noo.

Elo­val­ke­at-ava­jais­kul­kue mu­se­on­mä­el­le läh­tee liik­keel­le kir­kol­ta per­jan­tai­na 30.7. klo 17.30. Kirk­ko­ve­ne­sou­tu läh­tee Toik­ka­las­ta Su­nin ran­nas­ta klo 8. Toik­ka­lan/Hyy­ryn osa­not­ta­jia on val­mii­na sou­tuun. Vene sou­de­taan Ra­po­jär­ven yli Puh­jon­ran­taan, jos­ta on kul­je­tus Val­ke­a­lan kir­kol­le. Pa­luu on joko sou­ta­en Puh­jon­ran­nas­ta tai suo­raan bus­sil­la Toik­ka­laan.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.