Kysely: Hyvästä sijainnista voi maksaa, mutta kipurajakin tulee vastaan: ”Asumisen kalleus aiheuttaa monille haasteita”

Kysely: Hyvästä sijainnista voi maksaa, mutta kipurajakin tulee vastaan: ”Asumisen kalleus aiheuttaa monille haasteita”

Suo­ma­lai­set ovat val­mii­ta mak­sa­maan hy­väs­tä asun­nos­ta ja si­jain­nis­ta, mut­ta asu­mi­sen ku­lut ha­lu­taan pi­tää ku­ris­sa, sel­vi­ää OP:n ky­se­lys­tä.

Yli puo­let OP:n asu­mi­sen unel­mia kar­toit­ta­nee­seen ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta ker­too mak­sa­van­sa asu­mis­ku­lu­ja al­le tu­hat eu­roa kuu­kau­des­sa. Koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta ar­vos­ta­vat eten­kin 18–34-vuo­ti­aat, yk­sin asu­vat ja opis­ke­li­jat.

Suo­ma­lai­set ovat val­mii­ta mak­sa­maan hy­väs­tä asun­nos­ta ja si­jain­nis­ta, mut­ta asu­mi­sen ku­lut ha­lu­taan pi­tää ku­ris­sa, sel­vi­ää OP:n ky­se­lys­tä.

Yli puo­let OP:n asu­mi­sen unel­mia kar­toit­ta­nee­seen ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta ker­too mak­sa­van­sa asu­mis­ku­lu­ja al­le tu­hat eu­roa kuu­kau­des­sa. Koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta ar­vos­ta­vat eten­kin 18–34-vuo­ti­aat, yk­sin asu­vat ja opis­ke­li­jat. Eni­ten asu­mis­ku­lut ko­et­te­le­vat lap­si­ta­louk­sia, jois­ta 34 pro­sent­tia pi­tää ny­kyi­siä asu­mis­ku­lu­jaan kal­lii­na.

Edul­li­sem­pien asu­mis­kus­tan­nus­ten ta­kia osa on myös val­mis muut­ta­maan kau­em­mak­si kau­pun­gin kes­kus­tas­ta.

– Eni­ten työ­paik­ko­ja on tar­jol­la kas­vu­kes­kuk­sis­sa, mut­ta asu­mi­sen kal­leus ai­heut­taa mo­nil­le suo­ma­lai­sil­le haas­tei­ta. Vaik­ka asu­mis­kus­tan­nuk­set nou­si­si­vat oman ki­pu­ra­jan yli, ei muut­ta­mi­nen syr­jem­mäk­si edul­li­sem­man asun­non pe­räs­sä ole kai­kis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa mah­dol­lis­ta. Li­sään­ty­nyt kiin­nos­tus kas­vu­kes­kus­ten reu­na-alu­ei­siin ja ke­hys­kun­tiin on kui­ten­kin ol­lut yk­si ku­lu­van vuo­den il­mi­öis­tä, to­te­aa OP Ko­din joh­ta­ja Las­se Pa­lo­vaa­ra tie­dot­tees­sa.

Ko­ro­nan myö­tä li­sään­ty­nyt etä­työ on saa­nut yhä use­am­man haa­vei­le­maan asun­nos­ta rau­hal­li­sel­ta alu­eel­ta kau­pun­gin lai­ta­mil­ta. Eri­tyi­ses­ti mies­ten in­nos­tus myös maal­la asu­mi­seen on kas­va­nut.

Lä­hes 40 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta haa­vei­lee muu­ten­kin etä­töi­hin pa­rem­min so­vel­tu­vas­ta asun­nos­ta ja li­sä­ne­li­öis­tä.

– OP Ko­dis­sa voi­mak­kaim­min ovat tänä vuon­na kas­va­neet rivi- ja pa­ri­ta­lo­jen kau­pat, joi­ta on vuo­den en­sim­mäi­sen puo­lik­kaan ai­ka­na teh­ty noin vii­den­nes enem­män pa­rin edel­lis­vuo­den vas­taa­vaan ai­kaan ver­rat­tu­na, ker­too Pa­lo­vaa­ra tie­dot­tees­sa.

OP:n ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta 59 pro­sent­tia il­moit­taa oma­ko­ti­ta­lon unel­mien ko­dik­seen.

Oma­ko­ti­ta­los­ta haa­vei­le­vat eten­kin nuo­ret ai­kui­set ja lap­si­per­heet, jois­ta 67 pro­sent­tia asui­si mie­lui­ten oma­ko­ti­ta­los­sa.

Oma­ko­ti­ta­los­sa jo asu­vat ovat myös erit­täin tyy­ty­väi­siä ko­tiin­sa, sil­lä pe­rä­ti 88 pro­sent­tia oma­ko­ti­ta­lo­a­su­jis­ta il­moit­taa asu­van­sa unel­mien ko­dis­saan.

Oma­ko­ti­ta­lon li­säk­si suo­ma­lai­set ar­vos­ta­vat ko­dis­saan riit­tä­vää ti­laa ja omaa pi­haa. Sa­mal­la li­sään­ty­nyt ko­to­na olei­lu on saa­nut suo­ma­lai­set poh­ti­maan myös asun­non ener­gi­a­te­hok­kuut­ta. Oma­ko­ti­ta­lo­a­su­jis­ta lä­hes vii­den­nes toi­voo ko­dil­taan ener­gi­a­te­hok­kaam­pia rat­kai­su­ja asu­mi­sen kus­tan­nus­ten hil­lit­se­mi­sek­si.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.