Joka viides suomalainen kokee itsensä onnettomaksi  – Muun muassa yrittäjien ja johtajien onnellisuus on laskenut selvästi keskivertoa enemmän

Joka viides suomalainen kokee itsensä onnettomaksi – Muun muassa yrittäjien ja johtajien onnellisuus on laskenut selvästi keskivertoa enemmän

Suo­ma­lais­ten on­nel­li­suus on las­ke­nut hie­man.

Elin­kei­no­e­lä­män val­tuus­kun­ta Evan asen­ne­tut­ki­muk­sen mu­kaan 76 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta ko­kee elä­män­sä hy­vin on­nel­li­sek­si tai mel­ko on­nel­li­sek­si. Tut­ki­muk­sen ai­neis­to ke­rät­tiin vii­me syk­sy­nä. Nel­jä vuot­ta sit­ten hy­vin tai mel­ko on­nel­li­sek­si it­sen­sä koki 80 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta.

On­net­to­mak­si it­sen­sä ko­ke­via on nyt 20 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta.

Suo­ma­lais­ten on­nel­li­suus on las­ke­nut hie­man.

Elin­kei­no­e­lä­män val­tuus­kun­ta Evan asen­ne­tut­ki­muk­sen mu­kaan 76 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta ko­kee elä­män­sä hy­vin on­nel­li­sek­si tai mel­ko on­nel­li­sek­si. Tut­ki­muk­sen ai­neis­to ke­rät­tiin vii­me syk­sy­nä. Nel­jä vuot­ta sit­ten hy­vin tai mel­ko on­nel­li­sek­si it­sen­sä koki 80 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta.

On­net­to­mak­si it­sen­sä ko­ke­via on nyt 20 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta. Ei ko­vin on­nel­li­sek­si it­sen­sä ko­ke­vien mää­rä on kas­va­nut nel­jäl­lä pro­sent­tiyk­si­köl­lä vii­mei­sen nel­jän vuo­den ai­ka­na.

Joh­ta­vas­sa ase­mas­sa ole­vien, aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tu­jen, yrit­tä­jien, työn­te­ki­jöi­den sekä par­haas­sa työ­iäs­sä ole­vien 26–55-vuo­ti­ai­den on­nel­li­suus on pu­don­nut vii­mei­sen nel­jän vuo­den ai­ka­na sel­väs­ti kes­ki­ver­toa enem­män.

– Yk­si syy on­nel­li­suu­den las­kuun voi ol­la ko­ro­nak­rii­sin vai­ku­tuk­set työ­e­lä­mään ja työ­i­käi­siin. Syi­tä voi ol­la mui­ta­kin, mut­ta vuo­sien 2016 ja 2020 vä­li­seen ai­kaan ei ajoi­tu mui­ta mer­kit­tä­viä yh­teis­kun­nal­li­sia muu­tok­sia tai ta­lou­del­li­sia shok­ke­ja, sa­noo Evan tut­ki­mus­pääl­lik­kö Ilk­ka Haa­vis­to tie­dot­tees­sa.

Suo­ma­lai­set ovat asen­ne­tut­ki­muk­sen

mu­kaan var­sin yk­si­mie­li­siä sii­tä, et­tä ter­veys, toi­meen­tu­lo ja hy­vät ih­mis­suh­teet ovat vält­tä­mät­tö­miä edel­ly­tyk­siä on­nel­li­sen elä­män ai­kaan­saa­mi­ses­sa. Raha on ih­mi­sil­le tär­ke­ää toi­meen­tu­lon kan­nal­ta, ei niin­kään vau­rau­te­na suh­tees­sa mui­hin. Hyvä toi­meen­tu­lo li­sää sel­väs­ti on­nel­li­suu­den ko­ke­mus­ta.

42 pro­sent­tia kat­soo elä­vän­sä tu­loil­laan vä­hin­tään mel­ko mu­ka­vas­ti, hie­man use­am­pi ar­vi­oi pär­jää­vän­sä tu­loil­laan ja kak­si­tois­ta pro­sent­tia ra­por­toi vai­keuk­sia tul­la toi­meen. Use­am­pi ar­vi­oi toi­meen­tu­lon­sa hy­väk­si kuin ai­em­min. Toi­saal­ta toi­meen­tu­lo­vai­keuk­sia ko­ke­nei­den on­nel­li­suus on pu­don­nut sel­väs­ti ai­em­paan ver­rat­tu­na.

Tut­ki­mus­pääl­lik­kö Haa­vis­to poh­tii syi­tä sii­hen, et­tä enem­män kuin kol­me nel­jäs­tä suo­ma­lai­ses­ta ko­kee it­sen­sä on­nel­li­sek­si.

– On­nel­li­suu­den ta­sai­nen ja­kau­tu­mi­nen eri vä­es­tö­ryh­miin on yk­si syy suo­ma­lais­ten on­nel­li­suu­teen. Yk­si­kään vä­es­tö­ryh­mä ei myös­kään ero­tu poik­keuk­sel­li­sen on­nel­li­se­na.

Asen­ne­tut­ki­muk­sen tu­lok­set pe­rus­tu­vat 2 019 hen­ki­lön an­ta­miin vas­tauk­siin. Tu­los­ten vir­he­mar­gi­naa­li on koko vä­es­tön ta­sol­la 2–3 pro­sent­tiyk­sik­köä kum­paan­kin suun­taan. Vas­taa­jat edus­ta­vat koko maan 18–79-vuo­ti­as­ta vä­es­töä.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.