Klaus Nur­mi

Pörs­siyh­tiö Kes­ki­suo­ma­lai­nen Oyj os­taa Hä­meen Sa­no­mat -kon­ser­nin, joka jul­kai­see muun mu­as­sa sa­no­ma­leh­ti Hä­meen Sa­no­mia.

Kaup­pa­kir­ja al­le­kir­joi­tet­tiin tä­nään tiis­tai­na.

Myy­jä on Ai­na Group Oyj. Kaup­paan kuu­lu­vat Hä­meen Sa­no­mat Oy:n, ty­tä­ryh­tiö Il­ves Ja­ke­lu Oy:n ja ty­tä­ryh­tiö Hä­meen­lin­nan Ja­ke­lu­pal­ve­lu Oy:n koko osa­ke­kan­nat.

Klaus Nur­mi

Pörs­siyh­tiö Kes­ki­suo­ma­lai­nen Oyj os­taa Hä­meen Sa­no­mat -kon­ser­nin, joka jul­kai­see muun mu­as­sa sa­no­ma­leh­ti Hä­meen Sa­no­mia.

Kaup­pa­kir­ja al­le­kir­joi­tet­tiin tä­nään tiis­tai­na.

Myy­jä on Ai­na Group Oyj. Kaup­paan kuu­lu­vat Hä­meen Sa­no­mat Oy:n, ty­tä­ryh­tiö Il­ves Ja­ke­lu Oy:n ja ty­tä­ryh­tiö Hä­meen­lin­nan Ja­ke­lu­pal­ve­lu Oy:n koko osa­ke­kan­nat.

Kau­pas­sa os­tet­ta­van ko­ko­nai­suu­den ve­la­ton kaup­pa­hin­ta on 8,3 mil­joo­naa eu­roa. Me­di­a­kon­ser­ni Kes­ki­suo­ma­lai­nen ra­hoit­taa kau­pan kas­sa­va­roil­laan.

Kau­pan täy­tän­töön­pa­no on eh­dol­li­nen, kun­nes Ai­na Grou­pin yli­mää­räi­nen yh­ti­ö­ko­kous on hy­väk­sy­nyt kau­pan täy­tän­töön­pa­non. Kaup­pa ar­vi­oi­daan to­teu­tet­ta­van syys­kuun lop­puun men­nes­sä.

Vii­me vuon­na Hä­meen Sa­no­mat -kon­ser­nin lii­ke­vaih­to oli noin 17,3 mil­joo­naa eu­roa ja käyt­tö­ka­te noin 1,6 mil­joo­naa eu­roa. Lii­ke­voit­to oli noin 1,3 Me, ti­li­kau­den tu­los noin 0,8 mil­joo­naa eu­roa ja ta­seen lop­pu­sum­ma noin 7,2 mil­joo­naa eu­roa.

Hä­meen Sa­no­mat -kon­ser­nil­la on noin 400 työn­te­ki­jää, jois­ta noin 300 osa-ai­kai­sia ja­ka­jia. Ko­ko­päi­väi­sek­si muu­tet­tu­na kon­ser­ni työl­lis­tää noin 200 hen­ki­löä.

En­nen kau­pan to­teut­ta­mis­ta Hä­meen Sa­no­mat myy Hä­meen­lin­nan Va­na­jan­tiel­lä si­jait­se­van toi­mi­ti­la­kiin­teis­tön­sä ja ton­tin sekä me­di­a­lii­ke­toi­min­taan kuu­lu­mat­to­mia osak­kei­ta Ai­na Grou­pil­le. Kes­ki­suo­ma­lai­nen vuok­raa Va­na­jan­tien toi­mi­ti­lan kuu­den vuo­den so­pi­muk­sel­la.

Kaup­pa kas­vat­taa Kes­ki­suo­ma­lai­sen lii­ke­vaih­toa noin nel­jäl­lä mil­joo­nal­la eu­rol­la ja kau­pal­la on po­si­tii­vi­nen vai­ku­tus Kes­ki­suo­ma­lai­nen Oyj:n kan­nat­ta­vuu­teen, mi­kä­li kaup­pa to­teu­te­taan 30.9.2021 men­nes­sä, Kes­ki­suo­ma­lai­nen ker­too pörs­si­tie­dot­tees­sa.

Hä­meen Sa­no­mat Oy jul­kai­see Kan­ta-Hä­mees­sä kah­ta seit­se­män­päi­väis­tä sa­no­ma­leh­teä Hä­meen Sa­no­mia ja Fors­san Leh­teä sekä Hä­meen­lin­nas­sa kau­pun­ki­leh­ti Hä­meen­lin­nan Kau­pun­kiu­u­ti­sia.

Il­ves Ja­ke­lu Oy har­joit­taa Kan­ta-Hä­mees­sä sa­no­ma­leh­tien ja mui­den tuot­tei­den var­hais­ja­ke­lua. Hä­meen­lin­nan Ja­ke­lu­pal­ve­lu Oy suo­rit­taa Hä­meen­lin­nan alu­eel­la osoit­teet­to­man suo­ra­mai­non­nan ja­ke­lua.

– Hä­meen Sa­no­mien kaup­pa on luon­tai­nen osa me­di­a­kon­ser­ni Kes­ki­suo­ma­lai­sen vii­me vuo­sien joh­don­mu­kais­ta kas­vust­ra­te­gi­aa. Hä­meen Sa­no­mat on pe­rin­tei­käs ja hy­vin hoi­det­tu me­di­a­kon­ser­ni. Hä­meen Sa­no­mat ja Fors­san Leh­ti sekä Hä­meen­lin­nan Kau­pun­kiu­u­ti­set ovat lu­ki­joi­den­sa ar­vos­ta­mia me­di­oi­ta ja ri­kas­tut­ta­vat laa­du­kas­ta me­di­a­tar­jo­a­maam­me Hä­mees­sä. Kau­pan myö­tä myös kat­ta­va ja­ke­lu­ver­kos­tom­me vah­vis­tuu en­ti­ses­tään, kun Il­ves Ja­ke­lu ja Hä­meen­lin­nan Ja­ke­lu­pal­ve­lu täy­den­tä­vät ja­ke­lu­am­me Kan­ta-Hä­mees­sä, kom­men­toi Kes­ki­suo­ma­lai­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Vesa-Pek­ka Kan­gas­kor­pi tie­dot­tees­sa.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.