Matkustaminen helpottuu, mutta koronariski on edelleen olemassa – ulkoministeriö muistuttaa seikoista, jotka on otettava huomioon ennen reissuun lähtöä

Matkustaminen helpottuu, mutta koronariski on edelleen olemassa – ulkoministeriö muistuttaa seikoista, jotka on otettava huomioon ennen reissuun lähtöä

Klaus Nur­mi

Ul­ko­mi­nis­te­riö suo­sit­te­lee nou­dat­ta­maan eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta mat­kus­tet­ta­es­sa EU- ja Schen­gen-alu­eel­le.

Maa­han­tu­loa Suo­meen hel­po­tet­tiin EU- ja Schen­gen-mais­ta maa­nan­tais­ta 21. ke­sä­kuu­ta al­ka­en. Maa­han­tu­lo sal­li­taan ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa­neil­le ja al­le puo­li vuot­ta sit­ten ko­ro­na­vi­rus­tau­din sai­ras­ta­neil­le.

Maa­han­tu­lo sal­li­taan myös työn­sä ta­kia EU- ja Schen­gen-mais­ta mat­kus­ta­vil­le.

Klaus Nur­mi

Ul­ko­mi­nis­te­riö suo­sit­te­lee nou­dat­ta­maan eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta mat­kus­tet­ta­es­sa EU- ja Schen­gen-alu­eel­le.

Maa­han­tu­loa Suo­meen hel­po­tet­tiin EU- ja Schen­gen-mais­ta maa­nan­tais­ta 21. ke­sä­kuu­ta al­ka­en. Maa­han­tu­lo sal­li­taan ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa­neil­le ja al­le puo­li vuot­ta sit­ten ko­ro­na­vi­rus­tau­din sai­ras­ta­neil­le.

Maa­han­tu­lo sal­li­taan myös työn­sä ta­kia EU- ja Schen­gen-mais­ta mat­kus­ta­vil­le.

Ul­ko­mi­nis­te­riö suo­sit­te­lee myös edel­leen vält­tä­mään tar­pee­ton­ta mat­kus­ta­mis­ta EU- ja Schen­gen-alu­ei­den ul­ko­puo­lel­le, poik­keuk­se­na maat, joi­den osal­ta hal­li­tus on pois­ta­nut maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­set.

Li­säk­si ul­ko­mi­nis­te­riö suo­sit­te­lee edel­leen vält­tä­mään kaik­kea mat­kus­ta­mis­ta Bra­si­li­aan, Ete­lä-Af­rik­kaan ja In­ti­aan.

Ul­ko­mi­nis­te­riö suo­sit­te­lee myös tiet­ty­jen mai­den osal­ta vält­tä­mään kaik­kea mat­kus­ta­mis­ta tai pois­tu­maan maas­ta vä­lit­tö­mäs­ti maan ylei­ses­tä tur­val­li­suus­ti­lan­tees­ta joh­tu­en.

Ko­ro­na­vi­rus on edel­leen suu­ri maa­il­man­laa­jui­nen ris­ki mat­kus­tus­tur­val­li­suu­del­le, ja ti­lan­ne voi eri mais­sa ja alu­eil­la muut­tua äkil­li­ses­ti ja yl­lät­tä­en.

Ul­ko­mi­nis­te­ri­ön mu­kaan ter­vey­den­hoi­to­pal­ve­lui­den saa­ta­vuus voi ol­la ra­joi­tet­tua, ka­ran­tee­ne­ja voi­daan mää­rä­tä ja ul­ko­na liik­ku­mis­ta voi­daan ra­joit­taa. Pan­de­mi­a­ti­lan­tees­sa ul­ko­mi­nis­te­ri­ön kyky aut­taa pu­laan jou­tu­nut­ta saat­taa ol­la ra­jal­li­nen.

Jos päät­tää mat­kus­taa, on ol­ta­va vas­tuul­li­nen ja nou­da­tet­ta­va vi­ra­no­mais­ten suo­si­tuk­sia ja mää­räyk­siä, ul­ko­mi­nis­te­riö täh­den­tää.

Jo­kai­sel­la on oi­keus ha­lu­tes­saan läh­teä Suo­mes­ta, el­lei oi­keut­ta ole lail­la ra­joi­tet­tu, ja Suo­men kan­sa­lai­sil­la ja tääl­lä py­sy­väs­ti asu­vil­la on ai­na oi­keus pa­la­ta.

Mat­kaa suun­nit­te­le­van on tär­ke­ää huo­mi­oi­da, et­tä mail­la voi ol­la maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sia omil­la ra­joil­laan. Mat­kai­lu kaik­kiin mai­hin ei siis vält­tä­mät­tä ole mah­dol­lis­ta.

Ul­ko­mi­nis­te­riö ke­hot­taa tar­kis­ta­maan ajan­ta­sai­set maa­han­tu­lo­sää­dök­set en­nen mat­kaa koh­de­maan vi­ra­no­mai­sil­ta, esi­mer­kik­si lä­him­mäs­tä edus­tus­tos­ta. Myös kaut­ta­kul­ku­maat voi­vat aset­taa omia ra­joi­tuk­sia.

Yhä use­am­pi maa vaa­tii ne­ga­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta, to­dis­tus­ta sai­ras­te­tus­ta ko­ro­nas­ta tai to­dis­tus­ta ko­ro­na­ro­kot­teen saa­mi­ses­ta maa­han­pää­syn edel­ly­tyk­se­nä.

Useim­mis­sa mais­sa to­dis­tus­ta edel­ly­te­tään maan omil­la kie­lil­lä tai eng­lan­nik­si. Mat­kal­le läh­ti­jän on it­se sel­vi­tet­tä­vä to­dis­tus­ten vaa­ti­muk­set.

En­nen mat­kaa on var­mis­tet­ta­va myös mat­ka­va­kuu­tuk­sen voi­mas­sa­o­lo ja kat­ta­vuus. Täl­lä haa­vaa on syy­tä eri­tyi­ses­ti tar­kis­taa, et­tä va­kuu­tus­suo­ja kat­taa myös pan­de­mi­a­ti­lan­teen.

Ul­ko­mi­nis­te­riö suo­sit­te­lee ai­na te­ke­mään mat­kus­tu­sil­moi­tuk­sen.

Lue li­sää: Lo­ma­len­not pää­se­vät taas vauh­tiin, mat­kai­lu­a­la iloit­see – alan yri­tys­ten lii­ke­vaih­to eh­ti pu­do­ta 90 pro­sent­tia

Lue li­sää: STM: Ko­ro­na­pas­si tu­lee Suo­mes­sa käyt­töön hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.