Jussi Halla-aho luopuu perussuomalaisten puheenjohtajan paikasta – ”En tee ratkaisua kevein perustein enkä mielijohteesta”

Jussi Halla-aho luopuu perussuomalaisten puheenjohtajan paikasta – ”En tee ratkaisua kevein perustein enkä mielijohteesta”

Klaus Nur­mi

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja, hel­sin­ki­läi­nen Jus­si Hal­la-aho ei aio aset­tua enää eh­dol­le puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jak­si.

Hal­la-aho il­moit­ti pe­rus­suo­ma­lais­ten tuu­maus­tun­nil­la, et­tä ei pyri jat­ko­kau­del­le Sei­nä­jo­en puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa 14. ja 15. elo­kuu­ta.

– It­sel­le­ni tu­lee tiet­ty ym­py­rä täy­teen, kos­ka osal­lis­tuin en­sim­mäi­seen puo­lu­e­ko­kouk­see­ni juu­ri Sei­nä­jo­el­la vuon­na 2009, Hal­la-aho to­te­si.

Klaus Nur­mi

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja, hel­sin­ki­läi­nen Jus­si Hal­la-aho ei aio aset­tua enää eh­dol­le puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jak­si.

Hal­la-aho il­moit­ti pe­rus­suo­ma­lais­ten tuu­maus­tun­nil­la, et­tä ei pyri jat­ko­kau­del­le Sei­nä­jo­en puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa 14. ja 15. elo­kuu­ta.

– It­sel­le­ni tu­lee tiet­ty ym­py­rä täy­teen, kos­ka osal­lis­tuin en­sim­mäi­seen puo­lu­e­ko­kouk­see­ni juu­ri Sei­nä­jo­el­la vuon­na 2009, Hal­la-aho to­te­si.

Hän on joh­ta­nut pe­rus­suo­ma­lai­sia vuo­des­ta 2017.

Hal­la-aho ar­vi­oi, et­tä kaik­ki ei­vät pidä hä­nen rat­kai­sus­taan, ai­na­kaan nyt heti.

– Heil­le to­te­an, et­tä en tee tätä, ku­ten en mi­tään muu­ta­kaan, rat­kai­sua ke­vein pe­rus­tein en­kä mie­li­joh­tees­ta vaan pit­kän ja pe­rus­teel­li­sen har­kin­nan tu­lok­se­na. Tämä on oi­kein rat­kai­su, jon­ka osaan teh­dä. Vel­vol­li­suu­te­ni puo­lu­een edun val­vo­ja­na on teh­dä oi­kei­ta rat­kai­su­ja, ei help­po­ja tai miel­lyt­tä­viä rat­kai­su­ja, Hal­la-aho sa­noi.

Pää­tök­sen­sä he­rät­tä­miin ky­sy­myk­siin Hal­la-aho pyr­ki vas­taa­maan en­na­koi­vas­ti – ja omien sa­no­jen­sa mu­kaan hä­nen pu­heen­vuo­ron­sa on mel­ko kryp­ti­nen.

– Mi­kään ei oli­si mi­nul­le mie­lui­sam­paa kuin ol­la teil­le täy­sin avoin, mut­ta täy­del­li­nen avoi­muus on ylel­li­syyt­tä, jo­hon mi­nul­la ei ole va­raa. Kaik­kea, mitä sa­non, voi­daan käyt­tää ja käy­te­tään mi­nua ja pe­rus­suo­ma­lai­sia vas­taan.

Hal­la-aho ker­toi myös, et­tä hä­nel­lä on pit­käh­kö tie­do­te, jos­sa hän lu­paa ker­toa "seik­ka­pe­räi­ses­ti ja yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti kaik­ki ne ha­vain­not, tun­te­muk­set, ana­lyy­sit ja ar­vi­ot", joi­hin hä­nen rat­kai­sun­sa pe­rus­tuu. To­sin tie­dot­tees­sa on pit­kä jul­kai­su­kiel­to ja se on jul­kai­su­va­paa vas­ta kym­me­nen vuo­den ku­lut­tua.

Seu­raa­vaan pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­jaan Hal­la-aho ei ota kan­taa. Hän to­te­si, et­tei tie­dä, kuka tai ket­kä aset­tu­vat eh­dol­le pu­heen­joh­ta­jak­si tai va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si tai puo­lu­e­sih­tee­rik­si.

– Odo­tan sitä sa­mal­la mie­len­kiin­nol­la kuin kaik­ki muut­kin. En lii­oin aio ot­taa suo­ras­ti tai epä­suo­ras­ti kan­taa ke­nen­kään puo­les­ta tai ke­tään vas­taan.

Hal­la-aho ai­koo jat­kaa kan­sa­ne­dus­ta­ja­na ja Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.