Lomalennot pääsevät taas vauhtiin, matkailuala iloitsee – alan yritysten liikevaihto ehti pudota 90 prosenttia

Lomalennot pääsevät taas vauhtiin, matkailuala iloitsee – alan yritysten liikevaihto ehti pudota 90 prosenttia

Klaus Nur­mi

Mat­kai­lu­a­la iloit­see hal­li­tuk­sen pää­tök­ses­tä hel­pot­taa maa­han­tu­loa Suo­meen EU- ja Schen­gen-mais­ta.

Maa­han­tu­lo EU- ja Schen­gen-mais­ta sal­li­taan hy­väk­sy­tyn co­vid-19-ro­ko­tus­sar­jan saa­neil­le ja al­le kuu­si kuu­kaut­ta sit­ten ko­ro­na­vi­rus sai­ras­ta­neil­le sekä myös työn­sä ta­kia mat­kus­ta­vil­le.

Muu­tok­set tu­le­vat voi­maan maa­nan­tai­na 21. ke­sä­kuu­ta. Si­sä­ra­ja­val­von­taa ja ul­ko­ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan 11.

Klaus Nur­mi

Mat­kai­lu­a­la iloit­see hal­li­tuk­sen pää­tök­ses­tä hel­pot­taa maa­han­tu­loa Suo­meen EU- ja Schen­gen-mais­ta.

Maa­han­tu­lo EU- ja Schen­gen-mais­ta sal­li­taan hy­väk­sy­tyn co­vid-19-ro­ko­tus­sar­jan saa­neil­le ja al­le kuu­si kuu­kaut­ta sit­ten ko­ro­na­vi­rus sai­ras­ta­neil­le sekä myös työn­sä ta­kia mat­kus­ta­vil­le.

Muu­tok­set tu­le­vat voi­maan maa­nan­tai­na 21. ke­sä­kuu­ta. Si­sä­ra­ja­val­von­taa ja ul­ko­ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan 11. hei­nä­kuu­ta as­ti.

Ul­ko­mi­nis­te­riö ke­hot­taa edel­leen vält­tä­mään tar­pee­ton­ta mat­kus­ta­mis­ta EU- ja Schen­gen-alu­ei­den ul­ko­puo­lel­le. Poik­keuk­se­na ovat maat, joi­den osal­ta hal­li­tus on pois­ta­nut maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­set. Li­säk­si ke­ho­te­taan edel­leen vält­tä­mään kaik­kea mat­kus­ta­mis­ta Bra­si­li­aan, Ete­lä-Af­rik­kaan ja In­ti­aan.

Suo­men mat­kai­lu­a­lan liit­to (Smal) iloit­see, et­tä ul­ko­mi­nis­te­ri­ön mat­kus­tus­suo­si­tus­ta lie­ven­net­tiin vih­doin. "Eu­roop­pa on taas au­ki suo­ma­lai­sil­le mat­kus­ta­jil­le, Myös Suo­mi avau­tuu kan­sain­vä­li­sel­le mat­kus­tuk­sel­le", liit­to to­te­aa tie­dot­tees­sa.

Smal kat­soo yli 15 kuu­kau­den hil­jai­se­lon ul­ko­mail­le suun­tau­tu­van mat­kus­tuk­sen osal­ta ole­van vih­doin ohi.

– Kun ko­ro­na­ti­lan­ne on ko­hen­tu­nut niin Suo­mes­sa kuin muu­al­la Eu­roo­pas­sa, suo­ma­lai­nen mat­kai­lu­vä­ki on käy­nyt en­tis­tä­kin malt­ta­mat­to­mam­mak­si mat­kus­tuk­sen käyn­nis­ty­mi­sen suh­teen. Vi­ra­no­mai­sil­ta nyt saa­tu vih­reä valo on har­taas­ti odo­tet­tu vas­taus alan toi­vei­siin. Vih­doin voi­vat suo­ma­lai­set mat­kus­taa taas Eu­roo­pan-koh­tei­siin ihan lu­van kans­sa, iloit­see Sma­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja Heli Mäki-Frän­ti tie­dot­tees­sa.

Sma­lin jä­se­nis­töl­tään ke­rää­mien tie­to­jen pe­rus­teel­la mat­ka­toi­mis­to­a­lan yri­tys­ten lii­ke­vaih­to on pu­don­nut ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na yli 90 pro­sent­tia vuo­sien 2019 ja 2020 nor­maa­li­kuu­kau­siin ver­rat­tu­na.

Au­rin­ko­mat­kat aloit­taa hei­nä­kuus­sa mat­kat Kree­tal­le, Ro­dok­sel­le ja Ma­dei­ral­le hei­nä­kuus­sa. Mat­kaan si­säl­tyy ku­lu­ton ko­ro­na­vi­rus­tes­taus en­nen pa­luu­mat­kaa

– Pan­de­mi­a­ti­lan­teen pa­ran­tu­es­sa mo­net Eu­roo­pan lo­ma­koh­teet avaa­vat nyt mat­kus­tus­ta. Olem­me ol­leet tii­viis­ti yh­tey­des­sä pai­kal­li­siin yh­teis­työ­kump­pa­nei­him­me ja sitä kaut­ta pai­kal­lis­vi­ra­no­mai­siin koh­teis­sa, ja yh­tei­nen nä­ke­myk­sem­me on, et­tä lo­mai­lu näis­sä koh­teis­sa on ter­veys­tur­val­lis­ta, ker­toi ai­em­min Au­rin­ko­mat­ko­jen toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Kou­sa tie­dot­tees­sa.

Myös mat­kan­jär­jes­tä­jä Tui aloit­taa hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä lo­ma­len­not Kreik­kaan lä­hes vuo­den tau­on jäl­keen, yh­tiö ker­too tie­dot­tees­sa.

Lo­ma­len­to­ja jär­jes­te­tään hei­nä­kuus­sa Ro­dok­sel­le, Kree­tal­le, Sa­mok­sel­le ja Kyp­rok­sel­le.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.